Tăng sức cạnh tranh cho kinh tế Lâm Đồng
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Ba, 18/04/2017 (GMT+7)
Lâm Đồng vừa đưa ra chương trình hành động cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 
Đào tạo công nghệ sinh học tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt. Ảnh: G.K
Đào tạo công nghệ sinh học tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt. Ảnh: G.K
Năng lực cạnh tranh còn thấp 
 
Mô hình tăng trưởng của tỉnh đến nay đã từng bước được định hình, chuyển đổi theo hướng kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu, trong đó ngành nông nghiệp chủ lực của tỉnh đã được tái cơ cấu mà trọng tâm là đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, phát triển công nghiệp có chọn lọc, tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao. 
 
Lâm Đồng lâu nay luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính, giải pháp để thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Theo như đánh giá của tỉnh, kinh tế Lâm Đồng phát triển nhưng chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sức cạnh tranh chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh cùng yêu cầu phát triển. Kinh tế hợp tác và việc mở rộng hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh đến nay chưa được đẩy mạnh; khả năng hội nhập, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; công nghiệp phát triển chậm, đầu tư hạ tầng còn yếu và thiếu đồng bộ. Đặc biệt, chênh lệch khoảng cách phát triển giữa một số vùng, địa bàn còn lớn, đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn.
 
Không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá
 
Trong chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xác định sự cần thiết của đổi mới mô hình tăng trưởng nhưng sẽ không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá. 
 
Qua đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, việc đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh trong thời gian đến cần được gắn kết chặt chẽ với các bước đột phá về chiến lược; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho khởi nghiệp; đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.
 
Cụ thể, từ nay đến 2020, Lâm Đồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP (giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn - Gross Regional Domestic Product) bình quân 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 (theo giá so sánh 2010) đạt 8-9%; GRDP bình quân đầu người đến 2020 đạt từ 70 - 73 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hằng năm khoảng 14 - 15%.
 
Từ nay đến 2020, phấn đấu hằng năm có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp thực hiện việc đổi mới công nghệ; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hằng năm cao hơn 5,5%; tốc độ tăng năng suất nội ngành đóng góp hơn 60% vào tăng năng suất lao động vào năm 2020.
 
Bên cạnh đó, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70% trong đó đào tạo nghề đạt 55%; giải quyết việc làm bình quân hằng năm cho 30 nghìn lao động, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi dưới 2% (khu vực thành thị dưới 3%); phấn đấu giảm nghèo bình quân hằng năm tối thiểu 1-1,5%, riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm tối thiểu 2-3% theo tiêu chí mới.
 
Rất nhiều giải pháp được tỉnh đưa ra trong thời gian đến như: nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế, tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực; ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, các lĩnh vực, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn và lộ trình kèm theo; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân… 
 
Trong nông nghiệp, Lâm Đồng sẽ thực hiện việc tái cơ cấu theo hướng nâng cao chuỗi giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh sẽ kêu gọi, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng, Khu Công nghiệp - Nông nghiệp Tân Phú, Trung tâm sau thu hoạch và Trung tâm giao dịch hoa; đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ để cơ giới hóa sản xuất, nâng cấp thiết bị bảo quản nông sản sau thu hoạch. 
 
Với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Lâm Đồng sẽ gắn kết với chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh; phấn đấu đến 2020, Lâm Đồng sẽ có ít nhất 110 xã (chiếm 94% tổng số xã toàn tỉnh) và từ 6 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.                            
 
GIA KHÁNH 
,
.