KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THUẾ VIỆT NAM (10/9/1945 - 10/9/2017)
Ðồng hành cùng sự phát triển của đất nước
Cập nhật lúc 08:13, Thứ Năm, 07/09/2017 (GMT+7)
Ngày 10/9/1945, Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 27/SL thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của ngành Thuế Việt Nam. Tại Quyết định số 1370/QÐ-TTg ngày 6/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ấn định ngày 10/9 hằng năm là “Ngày Truyền thống của ngành Thuế Việt Nam”, để giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua yêu nước, nâng cao kỷ luật, trách nhiệm, đạo đức… trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức ngành Thuế; đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng ngành Thuế và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. Nhân dịp này, Báo Lâm Ðồng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục trưởng Cục Thuế về sự phát triển của ngành thuế nói chung và ngành Thuế Lâm Ðồng nói riêng trong công cuộc xây dựng đất nước.
 
PV: Ông có thể kể vắn tắt câu chuyện của ngành Thuế Việt Nam ngày đầu thành lập?
 
Ông Nguyễn Trọng Thoan
Ông Nguyễn Trọng Thoan
Ông Nguyễn Trọng Thoan: Những ngày đầu thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quỹ ngân khố Trung ương chỉ có được 1.250.000 đồng Đông Dương, trong đó có 580.000 đồng tiền hào rách chờ tiêu hủy. Nhưng, để phục vụ công tác an ninh, quốc phòng và đảm bảo đời sống nhân dân, Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã quyết định xóa bỏ thuế thân, bãi bỏ chế độ độc quyền muối, rượu, thuốc phiện… - là những chính sách nô dịch của chế độ thực dân phong kiến, giảm thuế điền thổ để khuyến khích nhân dân tăng gia sản xuất; sửa đổi và bổ sung một số sắc thuế cũ cho phù hợp với bản chất của Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đồng thời, phát động nhiều phong trào động viên, cổ vũ nhân dân đóng góp cho ngân sách Nhà nước như “Quỹ Độc lập”, “Tuần lễ vàng”, “Hũ gạo nuôi quân”, “Đảm phụ quốc phòng”, “Quỹ bình dân học vụ”…; vay của dân bằng “Công phiếu kháng chiến”, “Công trái quốc gia”… và thực hiện “chính sách động viên theo khả năng”…
 
Chính sách tài chính, chính sách thuế trong những ngày kháng chiến gian khổ đã được điều chỉnh kịp thời, phù hợp, bảo đảm theo chủ trương vừa động viên, khuyến khích sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân; vừa điều tiết thu nhập, đáp ứng nhu cầu cấp bách, quan trọng của chính quyền cách mạng và tiếp sức cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi cuối cùng.
 
PV: Lược qua chặng đường phát triển của ngành Thuế Việt Nam thì có những cái mốc nào đáng nhớ, thưa ông?
 
Ông Nguyễn Trọng Thoan: Thời kỳ 1955-1965, một hệ thống thuế hoàn chỉnh đã lần lượt được áp dụng thống nhất trên toàn miền Bắc, gồm thuế nông nghiệp thu bằng hiện vật và 12 thứ thuế thu bằng tiền, đã từng bước bao quát các nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể vào hợp tác xã…, tỷ lệ động viên tài chính chiếm từ 28%-30% thu nhập quốc dân, phần thu trong nước chiếm tỷ trọng 70%-80% tổng số thu của NSNN. 
 
Thời kỳ 1966-1975, cả nước tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược - vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam thống nhất đất nước. Ngành Thuế đã cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương phát động phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”… Ở miền Nam, bên cạnh các phương thức lạc quyên ở vùng tạm chiếm, ở vùng tự do, chính quyền cách mạng lâm thời đã thực hiện chính sách động viên hợp lý như “đảm phụ nuôi quân”; “đảm phụ nông nghiệp”, “đảm phụ công thương nghiệp”, “đảm phụ xuất nhập thị”, “đảm phụ ở các đồn điền”, “công phiếu nuôi quân”… chính sách, chế độ thu thống nhất đã hạn chế được tình trạng thu nộp chồng chéo, bất hợp lý giữa các vùng khác nhau. 
 
Thời kỳ thống nhất Tổ quốc, hệ thống chính sách thuế từng bước được xây dựng và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công cuộc đổi mới. Đặc biệt, từ năm 1990 đến nay, ngành Thuế đã không ngừng lớn mạnh, đổi mới toàn diện, cải cách, hiện đại hóa, khẳng định vị thế then chốt trong hệ thống tài chính quốc gia; tham mưu, đề xuất và xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật về thuế khá đồng bộ, phù hợp, đáp ứng yêu cầu điều tiết vĩ mô nền kinh tế, động viên tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tạo môi trường giao dịch văn minh hiện đại, đảm bảo chất lượng, góp phần vào công cuộc hiện đại hóa đất nước, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, người nộp thuế; góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh quốc gia…
 
PV: Vậy, ngành Thuế Lâm Đồng đã hình thành và phát triển như thế nào?
 
Ông Nguyễn Trọng Thoan: Cùng với sự phát triển của ngành Thuế Việt Nam, tháng 10 năm 1990, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị là Chi cục Thuế Công thương nghiệp, Phòng thuế Nông nghiệp và Phòng thu Quốc doanh. Từ đó đến nay, ngành Thuế Lâm Đồng luôn có sự tăng trưởng không ngừng về số thu NSNN qua từng năm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương Lâm Đồng. Tổng thu ngân sách qua các giai đoạn: 1996-2000 là 1.856,3 tỷ đồng, 2001-2005 là 3.552,3 tỷ đồng, 2006-2010 là 11.680 tỷ đồng, 2011-2015 là 24.770,4 tỷ đồng. Năm 2016 tổng thu 7.252,3 tỷ đồng, đạt 100,5% dự toán TW, đạt 106% dự toán địa phương và bằng 122% so cùng kỳ; 7 tháng đầu năm 2017 đã thu 3.679,1 tỷ đồng, đạt 68% dự toán TW, đạt 63% dự toán địa phương và bằng 138% so cùng kỳ. 
 
Có được những kết quả đáng khích lệ trên là do ngành Thuế Lâm Đồng luôn được sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể và UBND các địa phương trong tỉnh; cũng như ngành đã triển khai quyết liệt, đồng bộ tất cả các giải pháp về nhiệm vụ quản lý, điều hành thu NSNN hằng năm. Trong đó, ngành thường xuyên duy trì, kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách và các Đoàn chống thất thu của tỉnh và các huyện, thành phố; tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; triển khai thực hiện đầy đủ chủ trương cải cách và hiện đại hóa ngành thuế gắn với hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đối thoại với doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả các Đề án quản lý thu thuế đã được UBND tỉnh ban hành; đổi mới công tác quản lý thu thuế, tập trung quản lý theo chiều sâu những ngành kinh tế trọng điểm, những nguồn thu lớn có tính đột phá; tăng cường công tác quản lý nội bộ ngành, thắt chặt kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức…
 
Cục Thuế Lâm Đồng nhận Cờ  “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Chính  phủ. Ảnh: Lê Hoa
Cục Thuế Lâm Đồng nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Chính phủ. Ảnh: Lê Hoa

PV: Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và địa phương, hẳn, ngành Thuế Lâm Đồng cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận?
 
Ông Nguyễn Trọng Thoan: Thời gian qua, Cục Thuế Lâm Đồng đã được Nhà nước, Chính phủ và các cấp, các ngành trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng xứng đáng, như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 14 tập thể, 22 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 8 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 32 lượt tập thể, 43 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; 135 lượt tập thể, 360 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tài chính; 176 lượt tập thể, 450 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh… Các tổ chức Đảng, đoàn thể hàng năm đều được công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Vững mạnh xuất sắc”. Song song với những nỗ lực đó, công tác cải cách hành chính của ngành Thuế Lâm Đồng đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, kết quả khảo sát “Ý kiến khách hàng”, trong 6 tháng đầu năm 2017 tại 18 hội nghị đối thoại với người nộp thuế, đánh giá khá tốt đạt trên 89%.
 
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam, ngành Thuế Lâm Đồng đang ra sức thi đua lao động sáng tạo, đổi mới, gắn với triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp thu ngân sách, cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ người nộp thuế… Đồng thời, thường xuyên củng cố tổ chức bộ máy, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, xứng đáng với sự cống hiến của các thế hệ đi trước, tự hào về truyền thống của ngành, giữ vững niềm tin, thực hiện tốt Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.
 
LÊ HOA (thực hiện)
,
.