NHCSXH huyện Ðơn Dương tăng trưởng nguồn vốn gấp hơn 73 lần
Cập nhật lúc 08:34, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)
* Trên 48 ngàn lượt hộ được vay vốn tín dụng chính sách
 
Từ năm 2003 đến nay, nguồn vốn tại NHCSXH huyện Đơn Dương đã không ngừng tăng trưởng với tốc độ tăng bình quân là 4,9%/năm, phù hợp với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, đảm bảo vốn để giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ tiêu kế hoạch được thông báo từng thời kỳ.
 
Qua 15 năm hoạt động (từ tháng 5/2003 đến 30/6/2017), tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt 225.084 triệu đồng, tăng 222.031 triệu đồng, gấp 73,7 lần so với năm 2003. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương chuyển về 204.813 triệu đồng, tăng 201.760 triệu đồng, gấp 67,1 lần so với năm 2003; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù 16.712 triệu đồng, tăng 16.712 triệu đồng so với năm 2003 và  nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 3.559 triệu đồng, tăng 3.559 triệu đồng so với năm 2003.
 
Từ 2 chương trình tín dụng ngày đầu thành lập (từ tháng 5/2003), đến nay, trên địa bàn huyện Đơn Dương đang triển khai thực hiện 12 chương trình tín dụng chính sách, theo dõi và quản lý 9.649 khách hàng vay vốn. Tổng doanh số cho vay trong 15 năm đạt 561.155 triệu đồng, bình quân giải ngân 40.083 triệu đồng/năm, số lượt khách hàng được vay là 48.076 khách hàng, trong đó có 21.752 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn. 
 
Tổng doanh số thu nợ trong 15 năm đạt 346.827 triệu đồng, bình quân thu nợ 24.773 triệu đồng/năm, chiếm 61,8% tổng doanh số cho vay, góp phần tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện đến 30/6/2017 đạt 224.179 triệu đồng, tăng 221.519 triệu đồng (gấp 84,2 lần) so với năm 2003, bình quân đạt 23,2 triệu đồng/khách hàng;  dư nợ đầu tư cho các xã nông thôn mới là 197.523 triệu đồng, chiếm 88,4% trên tổng dư nợ; dư nợ cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số là  90.539 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 40,4% trên tổng dư nợ.
 
Trong 15 năm qua, nguồn vốn từ NHCSXH góp phần giúp cho trên 4.140 lượt hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 26.660 lao động, giúp 3.682 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, xây dựng và cải tạo trên 6.757 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng 663 ngôi nhà cho hộ nghèo.
 
PHẠM LÊ
,
.