Sản xuất trên 10 triệu cây giống cho việc tái canh cà phê
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, toàn tỉnh có 229 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cà phê với năng lực sản xuất trên 10 triệu cây giống mỗi năm. Trong đó, có 2 cây đầu dòng, năng lực sản xuất 400 mầm chồi/năm, 36 cơ sở được công nhận vườn cây đầu dòng, quy mô 82 ha với tổng số vật liệu khai thác 11 triệu mầm chồi/năm, năng lực sản xuất 7,885 triệu cây giống/năm (cà phê vối 6,475 triệu cây, cà phê chè 1,46 triệu cây).
 
Tổng nhu cầu giống cần cho thực hiện tái canh cà phê giai đoạn 2017-2020 khoảng  80 triệu cây và chồi giống. Trong đó, cây giống cà phê vối ghép khoảng 11 triệu; chồi cà phê vối phục vụ ghép cải tạo là 45 triệu chồi và cây giống cà phê chè là 24 triệu cây. Như vậy, nhu cầu cần có khoảng 11,25 triệu chồi cà phê vối, 2,75 triệu cây cà phê vối và 6 triệu cây cà phê chè mỗi năm để đáp ứng đủ nhu cầu về giống phục vụ cho tái canh tại Lâm Đồng.
 
Như vậy, về cơ bản đã đáp ứng được đủ nhu cầu về giống cà phê vối cho sản xuất, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng đủ 24% giống cà phê chè cho sản xuất.
 
H.YÊN
,
.