Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
Cập nhật lúc 08:59, Thứ Năm, 02/11/2017 (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến vừa ký ban hành Chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết 11, khóa XII của Ðảng về việc “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Theo đó, tăng thêm động lực mở rộng các yếu tố thị trường cũng như các loại thị trường, đồng thời tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 
 
Phát triển kinh tế hiện nay không còn bó hẹp trong mỗi địa phương hay trong nước mà còn mở rộng hội nhập quốc tế. Do vậy, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có ý nghĩa quan trọng để vận hành phát triển cỗ máy kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng của địa phương. Nhìn lại 30 năm đổi mới, nhất là trong vòng 10 năm trở lại đây kể từ khi triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa X của Đảng về “tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Lâm Đồng đã vận dụng các chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước một cách sáng tạo nên kinh tế - xã hội của địa phương có sự phát triển đáng kể, nhất là các lĩnh vực có lợi thế có bước phát triển vượt bậc. 
 
Điều đó có thể nhận diện từ thực tế phát triển kinh tế của Lâm Đồng bộc lộ rõ nhất trên hai trụ cột kinh tế đó là nông nghiệp và du lịch dịch vụ, cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã mang lại sự đổi thay căn bản ở khu vực nông thôn những năm qua. Đi đôi với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là tập trung vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thống kê sơ bộ cho thấy, trong vòng 5 năm qua, các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp cao trên địa bàn tỉnh lên tới trên 22 ngàn tỷ đồng, nâng số diện tích được ứng dụng công nghệ cao đến nay đạt khoảng hơn 40 ngàn ha; năng suất, chất lượng, giá trị nông sản chiếm tỷ trọng khá lớn trong khu vực kinh tế nông nghiệp. Lâm Đồng cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020 mở rộng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí mới lên 60.000 ha, chiếm khoảng 20% tổng diện tích canh tác. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng có mức tăng trưởng khá, luôn đạt mức tăng trưởng du khách từ 8%  trở lên liên tục trong nhiều năm liền. Và theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Ðồng” đặt ra mục tiêu hàng năm thu hút số lượt khách du lịch đến Lâm Ðồng tăng từ 9 - 10%, trong đó khách quốc tế chiếm từ 11 - 12%. Điểm qua một vài con số nêu trên để thấy rằng những thành tựu đạt được xuất phát từ nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân ngày càng đầy đủ về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh thực hiện phát triển kinh tế trên địa bàn Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế. 
 
Theo đánh giá của Tỉnh ủy, đến nay Lâm Ðồng “đã trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng cao hàng đầu của cả nước; lĩnh vực du lịch dịch vụ đang phát triển để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”. 
 
Mặt khác, thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh đã từng bước mở rộng ra cả nước, khu vực và thế giới, trong đó nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã xây dựng, phát triển thương hiệu và tham gia thị trường xuất khẩu. 
 
Với những kết quả đã đạt được, mục tiêu tới đây mà Tỉnh ủy đặt ra bao gồm: Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của Nhà nước về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tế của địa phương. Tạo lập cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra. Bên cạnh đó, tiến hành các bước nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế địa phương; đáp ứng yêu cầu và chủ động hội nhập quốc tế. Xây dựng và phát triển thương hiệu của tỉnh, doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa; đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường.
 
Qua đó, Lâm Đồng cũng xác định phát triển nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế và các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển theo quy định của pháp luật. Đối với nền kinh tế thị trường, thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực và là động lực chủ yếu để giải phóng sức lao động… Vì vậy, cần hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường trên cơ sở công khai, minh bạch từ yếu tố giá thành hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu, quyền sử dụng đất đến việc tiếp cận các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Song song đó, hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các loại thị trường mà đối với Lâm Đồng các thị trường có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế đó là thị trường các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp; thị trường du lịch; thị trường dịch vụ, tài chính, ngân hàng; thị trường bất động sản, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ. Đồng thời, đảm bảo sự phát triển kinh tế nhanh, bền vững và phù hợp với xu thế tăng trưởng xanh.  
 
XUÂN TRUNG
,
.