Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Cập nhật lúc 08:40, Thứ Tư, 01/11/2017 (GMT+7)
“Cùng với các thành phần kinh tế khác, doanh nghiệp nhà nước đã đóng góp vai trò quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Đó là đánh giá của Tỉnh ủy về việc “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” mà Chương trình hành động của Tỉnh ủy đề ra trong thời gian tới đây. 
 
Ghép thanh gỗ tại XN chế biến lâm sản của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh. Ảnh: H.K.G
Ghép thanh gỗ tại XN chế biến lâm sản của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh. Ảnh: H.K.G

Quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương cũng như chính sách của Chính phủ được Lâm Đồng thực hiện tương đối nghiêm túc. Theo đó, Lâm Đồng đã có nhiều cố gắng, cụ thể hóa và vận dụng các chính sách vào thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Vì thế, đến nay Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành cổ phần hóa các danh nghiệp nhà nước.  Theo thống kê, hiện tại Lâm Đồng còn 10 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu và hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên bao gồm: Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, cùng với 8 công ty THNH một thành viên lâm nghiệp. Bên cạnh đó, còn có 4 công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đó là Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ II Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc. Còn Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng hiện nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Như vậy, sau khi sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước, Lâm Đồng còn 15 doanh nghiệp có vốn do nhà nước nắm giữ vốn chủ sở hữu chi phối hay còn gần 50% vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
 
Theo đánh giá của Tỉnh ủy cho thấy, các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đều có phương án sản xuất kinh doanh mới, bộ máy được tinh gọn, năng động trong hoạt động, đem lại hiệu quả hơn khi chưa cổ phần hóa. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước sau khi được sắp xếp, chuyển đổi đã hoạt động hiệu quả cả về mặt kinh tế và xã hội; sản xuất kinh doanh ổn định, nâng cao tính tự chủ; vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước; ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho người lao động. Đặc biệt, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hoạt động giao khoán quản lý, bảo vệ rừng của các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp.
 
Nếu có tồn tại, hạn chế trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động hay tiến trình cổ phần hóa, theo nhận định của Tỉnh ủy  là: Việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước còn triển khai chậm, quá trình cổ phần hóa chưa thực hiện đúng  so với kế hoạch đề ra, nhất là thiếu cơ chế, chế tài cũng như công cụ kiểm soát hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước… Chính vì vậy, tỉnh đặt ra mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế Lâm Đồng, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập và là nguồn thu ngân sách của địa phương. Đồng thời, tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội. 
 
Trên cơ sở các tiêu chí  phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, Tỉnh ủy đề ra chương trình hành động với lộ trình cơ cấu, đổi mới các doanh nghiệp này trong giai doạn 2017 - 2020. 
 
Cụ thể, hoàn thiện đề án về mô hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với 9 doanh nghiệp nhằm thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Riêng đối với Công ty THNH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng sẽ tiến hành hoàn thành cổ phần hóa và nhà nước chỉ nắm giữ 40% vốn điều lệ tại công ty. Song song đó, tiếp tục hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ hay tham gia góp vốn một cách hợp lý, phù hợp với thực tế địa phương đối với 5 danh nghiệp đã được cổ phần hóa nêu trên. Đi cùng quá trình cơ cấu lại và đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, Tỉnh ủy yêu cầu phải làm tốt công tác quản lý, giám sát, kiểm soát đối với thành phần kinh tế này; không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn và tài sản nhà nước.
 
Cũng theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, dựa trên cơ sở kết quả thẩm định giá trị vốn, tài sản nhà nước và giá trị doanh nghiệp được xác lập đầy đủ, hợp lý theo quy định pháp luật, việc thực hiện bán cổ phần, thoái vốn phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch thông qua bán đấu giá cạnh tranh trên thị trường. Tỉnh ủy cũng cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp định giá thấp tài sản, vốn của nhà nước và giá trị doanh nghiệp không đúng quy định, gây thất thoát tài sản, vốn của nhà nước. Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, Tỉnh ủy cũng đề ra các giải pháp, công cụ trong quá trình thực hiện đó là “đổi mới cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhà nước thật sự vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý và hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước… để khối doanh nghiệp này thực sự đóng vai trò quan trọng trong tiến trình cơ cấu nền kinh tế cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.     
 
XUÂN TRUNG
,
.