Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)
Đó là nội dung Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 4/1/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng và có hiệu lực từ ngày 15/1. Quyết định trên sẽ thay thế Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 30/1/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân thấp hơn hoặc bằng 150% so với thu nhập của chuẩn hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương.
 
Quy chế mới quy định các nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác; cũng như nguyên tắc sử dụng vốn và các quy định cụ thể như: Hợp đồng ủy thác, quy trình chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương hằng năm để bố trí để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đối tượng cho vay, cơ chế cho vay, quy định về gia hạn nợ - chuyển nợ quá hạn, quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay, xử lý nợ bị rủi ro…; và các vấn đề khác như: về phân bổ nguồn vốn ủy thác, chế độ báo cáo…
 
Quy chế cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và người vay vốn; khen thưởng và kỷ luật…
 
PHẠM LÊ
,
.