48 xã không có nợ quá hạn tín dụng chính sách
Cập nhật lúc 09:09, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)
Kết thúc năm 2017, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng còn 4.759 triệu đồng nợ quá hạn, chiếm 0,17% trên tổng dư nợ, giảm về số tuyệt đối 428 triệu đồng, giảm về số tương đối 0,03% so với đầu năm. Hiện tại, có 1 đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%; 8 đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,2%; 1 đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,2% đến 0,25%, 2 đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,25%. Toàn tỉnh có 48 xã không có nợ quá hạn, chiếm 32,7% số xã, tăng 6 xã so với đầu năm; số xã có tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,5% là 92 xã, chiếm 62,6% số xã, tăng 1 xã; số xã có tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,5% trở lên 7 xã, chiếm 4,8%, giảm 7 xã. 
 
P.L.H
,
.