Agribank Lâm Đồng II tăng trưởng tín dụng hơn 29%
Cập nhật lúc 15:50, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Mặc dù mới được chia tách từ ngày 1/1/2017, Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 và có mức tăng trưởng ấn tượng. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2017 đạt 4.781 tỷ đồng, tăng 618 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 14,85%; trong đó nguồn vốn huy động từ dân cư chiếm tỷ trọng 93,18% trên tổng nguồn vốn huy động.
 
Tổng dư nợ đến 31/12/2017 là 10.814 tỷ đồng; tăng 2.442 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 29,17%; trong đó dư nợ trung, dài hạn là 4.353 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,25%, tăng 10,76% so với năm 2016; dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn đạt 10.466 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 96,8% trên tổng dư nợ cho vay.
 
Nợ xấu 34,25 tỷ đồng, giảm 3,6 tỷ đồng so với năm 2016; tỷ lệ nợ xấu 0,32% trên tổng dư nợ, thấp hơn 0,68% so với KH giao.
 
PHẠM LÊ

 

,
.