Bài học từ xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 09:22, Thứ Năm, 01/02/2018 (GMT+7)
Năm 2017, Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); ước toàn tỉnh huy động cho xây dựng NTM trên 9.641,277 tỷ đồng. Đã có thêm 16 xã đạt chuẩn NTM, lũy kế đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có trên 76 xã (64,96%) đạt chuẩn NTM (60 xã có quyết định công nhận giai đoạn 2011 - 2016); 14 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 27 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Bình quân đạt 17,19 tiêu chí/xã.
 
Năm qua, Chương trình xây dựng NTM được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở tích cực, chủ động, đổi mới phương thức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia và thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Nguồn lực huy động xây dựng NTM được đa dạng hóa. Cùng với vốn ngân sách Nhà nước, các nguồn vốn tín dụng, vốn đóng góp của người dân, vốn doanh nghiệp được huy động cho xây dựng NTM. Việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn đảm bảo theo quy định, ưu tiên cho các xã khó khăn, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017.
 
Từ kết quả xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo tỉnh đã rút ra một số bài học quan trọng cần phát huy trong thời gian tới: 
 
- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào quá trình xây dựng NTM. Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát, trách nhiệm, có kế hoạch cụ thể thực hiện; phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ cơ sở và cộng đồng dân cư. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh ở cơ sở để tổ chức thực hiện có kết quả Chương trình xây dựng NTM.
 
- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM. Làm tốt công tác dân vận để người dân nhận thức đúng vai trò chủ thể của mình. Từ đó chủ động, tích cực tham gia, xác định xây dựng NTM là việc của dân, người dân là chủ thể thực hiện, Nhà nước định hướng và hỗ trợ thực hiện.
 
- Tập trung chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp và ngành nghề nông thôn để nâng cao thu nhập nhằm phát huy nội lực của toàn xã hội và người dân tham gia đóng góp vào xây dựng NTM. Các địa phương trong tỉnh thi đua thực hiện phong trào “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng NTM”. Chú trọng công tác sơ, tổng kết, đánh giá và kịp thời bình chọn, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, địa phương có cách làm hay, mô hình tốt trong xây dựng NTM.
 
- Phát triển hạ tầng nông thôn phải gắn liền với sản xuất, nâng cao mức sống của người dân. Nhà nước xây dựng quy hoạch, các cơ chế chính sách (Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ) và công bố hướng dẫn để nhân dân biết, quyết định xây dựng công trình theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư hợp lý... Cần phải dựa vào người dân, huy động sức dân, phát huy tối đa dân chủ ở cơ sở theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân quản lý, sử dụng công trình” để xây dựng hạ tầng nông thôn.
 
- Đầu tư cho hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi cần nguồn vốn lớn, không thể đáp ứng ngay trong một thời gian ngắn nên phải quy hoạch, phân kỳ đầu tư và lựa chọn các công trình có hiệu quả cao, thiết yếu để đầu tư trước, còn lại xây dựng theo lộ trình. 
 
- Để hỗ trợ giúp các hộ nghèo sớm thoát nghèo bền vững, cần có giải pháp đồng bộ trong xây dựng NTM như: tuyên truyền, vận động, đào tạo dạy nghề, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, trường học... Ngoài ra, cần yêu cầu các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bằng những cách làm cụ thể mới được Nhà nước hỗ trợ và cộng đồng giúp đỡ nhằm khắc phục tâm lý trông chờ và ỷ lại vào Nhà nước và cộng đồng.
 
Năm 2018, với tinh thần “Hành động mạnh mẽ - đồng bộ của hệ thống chính trị”, Lâm Đồng sẽ nỗ lực phấn đấu đến năm 2020 đạt một số chỉ tiêu quan trọng: có ít nhất 110 xã (94% tổng số xã) và từ 6 huyện trở lên đạt chuẩn huyện NTM (riêng huyện Lạc Dương và Đam Rông có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM); bình quân toàn tỉnh đạt trên 18 tiêu chí/xã. Xây dựng huyện Đơn Dương thành huyện NTM kiểu mẫu. Các huyện còn lại, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chọn ít nhất 1 xã để xây dựng xã NTM kiểu mẫu.
 
LAN HỒ
,
.