Lâm Đồng chuyển ủy thác cho NHCSXH 12.100 triệu đồng
Cập nhật lúc 15:19, Thứ Năm, 01/02/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Trong năm 2017, NHCSXH đã nhận ủy thác từ địa phương số tiền 12.100 triệu đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; trong đó, ngân sách tỉnh 5.500 triệu đồng, ngân sách huyện/ thành phố 6.000 triệu đồng, UBMTTQVN tỉnh 400 triệu đồng và UBMTTQVN huyện 200 triệu đồng; so với năm 2016, đạt 120,1% kế hoạch được giao và tăng 4.850 triệu đồng. 
 
Tính đến hết năm 2017, nguồn vốn NHCSXH nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 78.432 triệu đồng, tăng 12.357 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 2,7%/tổng nguồn vốn, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh 51.800 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện 25.331 triệu đồng, nguồn vốn UBMTTQV 1.301 triệu đồng.
 
Việc ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội gắn với địa phương.
 
PHẠM LÊ
,
.