Lâm Đồng: Tổng nợ thuế hơn 920 tỷ đồng
Cập nhật lúc 08:11, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã ban hành 43.922 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền chậm nộp. Thực hiện công tác cưỡng chế đã ban hành 297 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế, tương ứng với số tiền 38,9 tỷ đồng, công khai thông tin người nộp thuế 346 lượt với số tiền 78,4 tỷ đồng. Toàn ngành đã đôn đốc thu và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế nộp vào NSNN 437,6 tỷ đồng, trong đó, thu nợ đọng của năm 2017 chuyển sang 245,5 tỷ đồng, thu nợ mới phát sinh 192,2 tỷ đồng. 
 
Nợ đọng thuế toàn tỉnh tính tới thời điểm 30/6/2018: Tổng số nợ thuế là 925 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nợ trên sổ theo dõi nợ thuế: 857,1 tỷ đồng (dưới 90 ngày 98,1 tỷ đồng, từ 90 ngày đến 121 ngày 16 tỷ đồng và từ 121 ngày trở lên 139 tỷ đồng, tiền thuế đang khiếu nại 0,86 tỷ đồng); số nợ thuế đang xử lý là 260,9 tỷ đồng (miễn giảm 4,5 tỷ đồng và gia hạn 256 tỷ đồng), số nợ thuế khó thu 342 tỷ đồng và nợ chờ điều chỉnh 68,8 tỷ đồng.
 
PHẠM LÊ
,
.