Nâng cao chỉ số thành phần "gia nhập thị trường" và "cạnh tranh bình đẳng"
Cập nhật lúc 08:44, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3629/KH-UBND “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Kế hoạch đề ra mục tiêu tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian và chi phí tuân thủ trong thực hiện các thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và nâng cao trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của các cơ quan hành chính nhà nước và người đứng đầu các cơ quan hành chính.
 
Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu được UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện đồng bộ và quyết liệt các nhóm giải pháp nhằm cải thiện và xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của năm 2018. Phấn đấu đến năm 2020, Lâm Đồng nằm trong nhóm 10 tỉnh có thứ hạng PCI cao nhất. Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng thuộc lĩnh vực đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp đạt trên 15%. Ngành thuế triển khai cho doanh nghiệp kê khai điện tử đạt 100%; tỷ lệ đăng ký nộp thuế tại ngân hàng thương mại tính trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt trên 98%... Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan không quá 90 ngày. Chỉ tiêu thời gian giao dịch giữa các doanh nghiệp với ngành Bảo hiểm xã hội 45 giờ/năm. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến hết năm 2020, 100% thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước được tiếp nhận và giải quyết thông qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức 3 trở lên.
 
Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục triển khai đạt hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Trong đó cần chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy và thực hiện có hiệu quả hệ thống thông tin, đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến để hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp; đồng thời, tiếp nhận, phản ánh, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về chính sách, thủ tục hành chính và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả hệ thống chính quyền. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân giám sát tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. Chú trọng tổ chức các hoạt động đối thoại, tọa đàm đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó chủ động lắng nghe, tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý, lắng nghe mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhà đầu tư, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý. Từ đó, chủ động đưa ra các giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tổ chức triển khai đạt hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 6/1/2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 6/11/2016 của Tỉnh ủy; Quyết định 1499/QĐ-UBND ngày 6/7/2017 của UBND tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. 
 
Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được đặt ra là: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện thứ hạng về chỉ số thành phần “Gia nhập thị trường” và “Cạnh tranh bình đẳng” trong bộ chỉ số PCI cấp tỉnh. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp qua mạng. Phấn đấu đến hết năm 2018, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng thuộc lĩnh vực đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đạt trên 15%. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 29/12/2017.
 
LAN HỒ
,
.