Phỏng vấn ông Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lâm Ðồng:
10 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội từ Ngân hàng Chính sách xã hội
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Ba, 25/09/2018 (GMT+7)
Thực hiện Nghị định số 100/2015/NÐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, năm 2018 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được Chính phủ giao triển khai cho vay nhà ở xã hội với tổng nguồn vốn 1.000 tỷ đồng, trong đó tỉnh Lâm Ðồng được phân bổ 10 tỷ đồng. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Lâm Ðồng để bạn đọc hiểu hơn về chương trình tín dụng chính sách này.
 
PV: Thưa ông, đề nghị ông cho biết những đối tượng nào được vay vốn chương trình này và để vay vốn, người vay phải cần có những điều kiện gì?
 
Ông Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lâm Ðồng
Ông Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
chi nhánh tỉnh Lâm Ðồng
Ông Võ Văn Thanh: 
 
Đối tượng được vay vốn bao gồm (a) người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; (b) người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; (c) người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; (d) sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; (đ) cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 
Các đối tượng quy định tại điểm b, c, d, đ nêu ở trên phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 
Để được vay vốn, người vay phải hội đủ các điều kiện sau:
 
Thứ nhất: Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn;
 
Thứ hai: Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở;
 
Thứ ba: Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;
 
Thứ tư: Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;
 
Thứ năm: Có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội/xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác;
 
Thứ sáu: Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
 
Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng;
 
Thứ bảy: Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định:
 
Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. NHCSXH nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm.
 
Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.
 
PV: Thưa ông, hiện nay nhu cầu vay là rất lớn, với nguồn vốn được phân bổ ở trên làm sao để bảo đảm công bằng cho các đối tượng vay?
 
Ông Võ Văn Thanh: 
 
Nguồn vốn cho vay của NHCSXH được phân bổ về từng xã. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, Ban giảm nghèo cấp xã tập hợp hồ sơ từ cơ sở trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo nguyên tắc: Người vay phải đúng đối tượng được vay và đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định, sau đó gửi NHCSXH nơi cho vay.
 
Trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao thì tổ chức chấm điểm theo Bảng tiêu chí chấm điểm để xét ưu tiên vay vốn nhà ở xã hội. Căn cứ vào số điểm đã chấm để xác định số người được vay vốn theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp, việc công khai điểm do Ban giảm nghèo cấp xã thực hiện dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND cấp xã và được lập thành biên bản lưu tại xã. Như vậy, việc bình xét cho vay luôn đảm bảo minh bạch và công bằng.
 
Đối tượng được vay thuê, mua nhà ở xã hội phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
Đối tượng được vay thuê, mua nhà ở xã hội phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

PV: Mức vốn được vay tối đa là bao nhiêu, lãi suất cho vay, thời hạn được vay và thủ tục vay vốn của loại hình tín dụng này?
 
Ông Võ Văn Thanh:
 
Mức vốn cho vay đối với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. 
 
Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.
 
Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Thời hạn cho vay cụ thể đối với từng người vay vốn được tính bằng tổng số tiền vay chia cho mức trả nợ hàng tháng. Mức trả nợ hàng tháng do NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với NHCSXH nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn.
 
Về thủ tục vay vốn được thực hiện theo trình tự các bước: 
 
a) Tại Tổ Tiết kiệm và vay vốn
 
Người vay vốn gửi hồ sơ cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nơi cư trú hợp pháp; Họp bình xét công khai dưới sự giám sát, chứng kiến của Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ Dân phố và người đại diện tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xã, phường, thị trấn; lập danh sách đề nghị vay vốn kèm hồ sơ vay vốn, biên bản họp Tổ gửi Ban giảm nghèo cấp xã để trình UBND cấp xã.
 
Đối với người vay vốn đang cư trú tại các khu nhà ở tập thể mà xa khu dân cư thì Ban giảm nghèo cấp xã tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã giao cho một trong bốn tổ chức chính trị - xã hội đang nhận ủy thác là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đứng ra vận động thành lập Tổ TK&VV theo quy định.
 
b) Tại UBND cấp xã
 
Ban giảm nghèo cấp xã tập hợp hồ sơ của các Tổ TK&VV trong toàn xã trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn, sau đó gửi NHCSXH nơi cho vay.
 
c) Tại NHCSXH nơi cho vay
 
Khi nhận được hồ sơ vay vốn do Tổ TK&VV gửi đến, NHCSXH nơi cho vay thông báo cho người vay đến làm thủ tục vay. Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc NHCSXH thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn, căn cứ kết quả thẩm định, NHCSXH nơi cho vay thông báo kết quả phê duyệt cho vay hoặc không đồng ý phê duyệt cho vay đến khách hàng. Trường hợp phê duyệt cho vay thì NHCSXH nơi cho vay, người vay vốn sẽ ký Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản và thực hiện các thủ tục để giải ngân theo quy định. 
 
 Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội tiền vay được NHCSXH chuyển khoản cho chủ đầu tư; đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tiền vay được NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận để thực hiện chuyển khoản trả cho đơn vị cung ứng vật tư hoặc chi tiền mặt theo đề nghị của người vay vốn. 
 
PV: Đến khi nào thì người vay phải trả nợ, thưa ông?
 
Ông Võ Văn Thanh:
 
Theo quy định, kỳ hạn trả nợ gốc được ấn định 12 tháng 1 lần kể từ ngày người vay nhận khoản vay đầu tiên. Kỳ hạn trả nợ gốc được chia theo tháng để người vay vốn thực hiện. Số tiền trả nợ gốc cho mỗi kỳ hạn bằng mức trả nợ hàng tháng do NHCSXH nơi cho vay và người vay đã thỏa thuận nhân với 12 tháng. Người vay vốn chưa phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn 12 tháng kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên. Khi người vay vốn nhận khoản vay cuối cùng, nếu số tiền đã vay thấp hơn số tiền đã được phê duyệt cho vay thì NHCSXH nơi cho vay cùng với người vay xác định lại kỳ hạn trả nợ theo quy định về thời hạn cho vay và ghi vào Phụ lục Hợp đồng tín dụng.
 
PV: Trân trọng cảm ơn ông! 
 
LÊ HOA (Thực hiện)
,
.