Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu vượt 10%
Cập nhật lúc 08:28, Thứ Ba, 06/11/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 7052 chỉ đạo các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh các giải pháp thực hiện để phấn đấu hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh năm 2018.
 
Tính đến hết tháng 10, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 5.900 tỷ đồng, bằng 87% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí đạt trên 3.700 tỷ đồng; thu từ đất, nhà đạt 900 tỷ đồng và các khoản thu khác ngân sách đạt gần 600 tỷ đồng. 
 
Kết quả này cho thấy, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đến hết tháng 10 đảm bảo tiến độ theo dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, ở một số địa phương, lĩnh vực công tác thu ngân sách còn chậm, chưa đạt bình quân chung của toàn tỉnh như: TP Bảo Lộc, huyện Lạc Dương, huyện Cát Tiên và các lĩnh vực thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ lĩnh vực công - thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu phí trước bạ, thu phí - lệ phí, thu tài chính, thu tiền thuê đất...
 
Chính vì vậy, để hoàn thành toàn diện và thu vượt ít nhất 10% dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung các giải pháp cụ thể như: Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu, lĩnh vực thu tiến độ đạt thấp, tăng trưởng không cao; chỉ đạo rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu, thường xuyên kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thuế, phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý thu nợ; quan tâm việc thông tin tuyên truyền pháp luật thuế, động viên khuyến khích các cơ sở, các hộ sản xuất kinh doanh... khắc phục khó khăn phát triển sản xuất, chấp hành pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế Nhà nước.
 
Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải nhân vốn xây dựng cơ bản theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ tạm ứng để thanh toán, quyết toán các dự án, công trình đảm bảo đúng quy định; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự hiệu quả, cần thiết...
 
KHÁNH PHÚC
,
.