Di Linh: Sau 3 năm phát triển kinh tế
Cập nhật lúc 08:20, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)
Từ việc “tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát với tình hình địa phương nên hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nửa nhiệm kỳ qua đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch” - đó là đánh giá khái quát của Huyện ủy Di Linh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (gọi tắt Nghị quyết Đảng bộ huyện).
 
Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra được thể hiện ở chỗ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã ban hành, cụ thể hóa bằng nhiều văn bản bao gồm: 9 nghị quyết, 20 chỉ thị, 2 đề án, 4 quy chế, 45 chương trình, 57 kế hoạch, 101 kết luận, 462 thông báo, 680 công văn… và 577 quyết định trong vòng 3 năm qua. Sự chỉ đạo sát sao đó đã mang lại kết quả  khả quan, dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người trên năm. Qua đó, hầu hết các chỉ tiêu về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế tập thể, thủy lợi thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp đều đạt và vượt so với nghị quyết, đặc biệt, sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển về chất. Bước chuyển về chất của khu vực nông nghiệp đó là đã phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng hiệu quả, giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích là mục tiêu chủ yếu nhất. Trong đó, trọng tâm là chương trình tái canh cà phê đã thực hiện được gần 21.555 ha trong tổng số 41.718 ha cà phề - chiếm tới 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Đáng để lưu ý hiện nay, toàn huyện có 50 công trình thủy lợi bao gồm 36 hồ chứa và 14 đập, hơn 5.000 ao hồ nhỏ và trên 2.500 giếng khoan đã đáp ứng 63% nhu cầu chủ động nước tưới cho cây trồng. Với hệ thống thủy lợi này không những chủ động nước tưới và nuôi trồng thủy sản (đến năm 2018 diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 133 ha, sản lượng đạt 1.051 tấn) mà còn là điều kiện để huyện tiếp tục phát triển lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trong những năm tới đây. Vì vậy, cùng với sự phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung và nâng cao chất lượng đàn gia súc, khuyến khích hình thành các hợp tác xã mới… đã góp phần vào tốc độ tăng trưởng bình quân trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện đạt 4,29% so với Nghị quết Đảng bộ huyện đề ra là từ 4 - 4,5%.
 
Bên cạnh đó, Di Linh đã tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điều chỉnh Cụm công nghiệp Gia Hiệp, loại bỏ Cụm công nghiệp Tân Châu khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Tam Bố. Do đó, giá trị sản xuất của ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trung bình 173 tỷ đồng/năm theo giá so sánh năm 2010. Ngoài ra, hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện phát triển ổn định, đặc biệt thông qua khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch nên đã góp phần tăng thu ngân sách tại địa phương. Chỉ riêng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 3 năm qua, Di Linh đã huy động tổng nguồn vốn trên 11.670 tỷ đồng nên đến nay đã có 9/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Nhìn chung, theo đánh giá của Huyện ủy Di Linh, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện, ngoài mức tăng trưởng 4,29% trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng 10,03% và lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng 10,98%. Qua đó, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu với kết quả thu ngân sách trong 3 năm qua đạt 728,6 tỷ đồng, đạt 64,2% so với nghị quyết. Trong đó, thu thuế phí là 497,5 tỷ đồng, đạt 68,15% kế hoạch. Với sự tăng trưởng trên các lĩnh vực, nhất là giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích trung bình đạt 135 triệu đồng/ha vượt so với chỉ tiêu đưa ra 130 triệu đồng/ha đã cải thiện đáng kể mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện và đạt 53 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2018. 
 
Tuy các chỉ tiêu được dự báo đạt và vượt so với Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra vào cuối nhiệm kỳ, song Huyện ủy Di Linh cũng nhìn ra những hạn chế sau thời gian thực hiện nghị quyết. Đấy là kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, sản xuất nông nghiệp mặc dù đã có chuyển biến theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi nhưng vẫn dựa vào cây trồng chủ lực là cà phê. Trong khi đó, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại -  dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Từ đó huyện đặt ra những giải pháp để tiếp tục duy trì và nâng cao các chỉ tiêu dự kiến đến hết nhiệm kỳ đạt và vượt so với nghị quyết với tộc độ tăng bình quân giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) trong 5 năm đó là: Nông nghiệp tăng từ 4 - 4,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,7% và thương mại - dịch vụ tăng 10%.       
 
KHẢI NHIÊN 
,
.