Lâm Hà: Hơn 23 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 2018
Cập nhật lúc 08:27, Thứ Năm, 03/01/2019 (GMT+7)
Số vốn được phân bổ để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, hỗ trợ đào ao, hồ nhỏ;  trong đó, ngân sách trung ương 13.552 triệu đồng, đã giải ngân 8.416 triệu đồng, đạt 62% kế hoạch (KH), ngân sách tỉnh 10.514 triệu đồng, đã giải ngân 6.727 triệu đồng, đạt 64% KH, ước thực hiện đến 31/12/2018 giải ngân thanh toán đạt 90,5%. Riêng đối với nguồn vốn bố trí thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển ao, hồ nhỏ đã phân bổ 2.000 triệu đồng/102 ao, giải ngân thanh toán 1.433 triệu đồng, đạt 71,7%, ước đến 31/12/2018 giải ngân thanh toán đạt 78,44%.
 
Hiện nay, Lâm Hà có 10/14 xã đạt chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 12/14 xã.
 
PHẠM LÊ
,
.