Tỷ lệ hộ dùng điện chung toàn tỉnh đạt 99,4%

06:10, 21/10/2019

Giai đoạn 2016 đến nay, từ nguồn vốn trong nước dành cho ngành điện và các nguồn vốn dự án nước ngoài, vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh đã có 54 hạng mục công trình lưới điện được đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí 83,5 tỷ đồng. 100% số xã đã có điện lưới quốc gia.

Giai đoạn 2016 đến nay, từ nguồn vốn trong nước dành cho ngành điện và các nguồn vốn dự án nước ngoài, vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh đã có 54 hạng mục công trình lưới điện được đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí 83,5 tỷ đồng. 100% số xã đã có điện lưới quốc gia. Ngoài ra, còn có các nguồn thủy điện nhỏ, cực nhỏ phục vụ cho những nơi gần sông suối, địa hình hiểm trở cách xa đường điện quốc gia. Đến nay, tỷ lệ hộ dùng điện chung toàn tỉnh đạt 99,4%, trong đó thành thị đạt 99,99%, nông thôn đạt 99,34%.
 
Theo báo cáo từ Ban Dân tộc tỉnh, đối với dự án cấp điện nông thôn, miền núi tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020, tổng vốn đầu tư 559,6 tỷ đồng và dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.
 
NGUYÊN THI