Đam Rông: Huy động gần 1,4 ngàn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Hai, 15/06/2020 (GMT+7)
1,4 ngàn tỷ đồng là số tiền lồng ghép từ các chương trình dự án để huyện Đam Rông triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, gần 70 tỷ đồng vốn ngân sách đầu tư trực tiếp, hơn 460 tỷ đồng vốn lồng ghép, gần 800 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách, hơn 14 tỷ đồng vốn cộng đồng dân cư đóng góp. Từ các nguồn vốn ưu đãi này, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích cho bà con nhân dân. 
 
Qua việc triển khai nguồn vốn đã góp phần giúp các xã đạt từ 1 đến 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2019, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Đạ R’sal và Rô Men, các xã còn lại đạt từ 13 đến 18 tiêu chí.
 
VĂN TÂM
,