Gần 21 tỷ đồng triển khai Chương trình OCOP

05:12, 21/12/2020

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, toàn tỉnh Lâm Đồng triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 với tổng kinh phí hơn 20,8 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, toàn tỉnh Lâm Đồng triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 với tổng kinh phí hơn 20,8 tỷ đồng.
 
Trong đó, ngân sách Trung ương gần 10,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 750 triệu đồng; vốn huy động từ chủ thể, người dân gần 9,5 tỷ đồng. 
 
Kết quả đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá, phân hạng 62 sản phẩm OCOP. Cụ thể, có 36 sản phẩm OCOP 4 sao; 23 sản phẩm OCOP 3 sao và 3 sản phẩm tiềm năng OCOP 5 sao. 
 
Với 44 chủ thể tham gia sản phẩm OCOP trên địa bàn Lâm Đồng gồm: 32 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở được củng cố, kiện toàn; 9 hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển mới; 3 cơ sở, hộ gia đình mở rộng sản xuất, kinh doanh. 
 
Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cũng đã tổ chức 6 lớp tập huấn về triển khai Chương trình OCOP, thu hút hơn 350 lượt cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã và chủ thể doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tham gia…
 
VŨ VĂN