Nội dung cơ bản Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

05:11, 16/11/2021

(LĐ online) - Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư gồm 3 Chương, 7 Điều, 02 Phụ lục đính kèm. 

(LĐ online) - Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư gồm 3 Chương, 7 Điều, 02 Phụ lục đính kèm. Thông tư Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, nội dung cơ bản như sau:
 
1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
 
Thông tư số 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
 
2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)
 
2.1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.
 
2.2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.
 
3. Tổ chức công tác kế toán (Điều 3) 
 
3.1 Người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quyết định, bố trí người làm kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 
 
3.2 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư này hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
 
3.2 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định tại Điều 41 Luật Kế toán và các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 để bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
 
4. Chứng từ kế toán (Điều 4) 
 
4.1 Nội dung chứng từ kế toán, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 16, Điều 18, Điều 19 Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1.
 
4.2 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật Kế toán về việc lập và lưu trữ chứng từ kế toán dưới dạng điện tử.
 
4.3 Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. 
 
4.4 Danh mục chứng từ kế toán hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng:  
 
 
Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán”.
 
5. Sổ kế toán (Điều 5) 
 
5.1 Nội dung sổ kế toán, việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán”.
 
5.2 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định về việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử theo quy định tại Điều 26 Luật Kế toán.
 
5.3 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định về việc sửa chữa sổ kế toán tại Điều 27 Luật Kế toán. 
 
5.4 Danh mục sổ kế toán hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng: 
 
 
Mục đích sử dụng, biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán”. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.
 
6. Xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế (Điều 6)
 
Việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.
 
7. Hiệu lực thi hành (Điều 7)
 
Thông tư số 88/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. 
Toàn văn Thông tư số 88/2021/TT-BTC đề nghị xem tại Website Cục Thuế Lâm Đồng, địa chỉ: http://lamdong.gdt.gov.vn./.
 
PHÒNG TT-HT NNT, CỤC THUẾ LÂM ĐỒNG