Định hướng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở Lâm Hà

12:11, 23/11/2022
Huyện ủy Lâm Hà đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó, nhằm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý trên cơ sở tận dụng nguồn nguyên liệu, tài nguyên có sẵn của địa phương…
 
Cơ sở chế biến tơ tằm tại Lâm Hà
Cơ sở chế biến tơ tằm tại Lâm Hà
 
Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà cho biết, Lâm Hà là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến. Vì vậy, Huyện ủy Lâm Hà đã xác định nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng lộ trình với những mục tiêu cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương để lãnh chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.
 
Huyện ủy Lâm Hà đề ra những mục đích, yêu cầu trong phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Phát triển ngành Công nghiệp bền vững dựa trên khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến trở thành ngành đóng vai trò chủ đạo, tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của huyện. Trong đó, ưu tiên phát triển các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường. Cùng với đó là phát triển đồng bộ hệ thống phân phối hàng hóa; tăng cường kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan quản lý để phát triển công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm. Phát triển thương mại điện tử gắn với kinh tế số. Kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với nông nghiệp và dịch vụ; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghiệp, các sản phẩm chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm chế biến của huyện.
 
Từ mục đích, yêu cầu đó, Huyện ủy Lâm Hà đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thời gian tới. Trong đó, xác định cần chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến có lợi thế cạnh tranh về vùng nguyên liệu, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; phát triển công nghiệp cơ khí, chế tạo phục vụ phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến; hình thành và phát triển chuỗi liên kết trong hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó là phát triển cụm công nghiệp tạo động lực thúc đẩy phát triển các dự án công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp năng lượng, phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn. Ngoài ra, Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nâng cao chất lượng, phát triển nguồn nhân lực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; phát huy vai trò các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội…
 
Lâm Hà cũng đề ra mục tiêu nâng cao tỷ trọng của ngành Công nghiệp, phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh theo hướng hiện đại, bền vững. Qua đó, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở khai thác thế mạnh nguồn nguyên liệu sẵn có, tạo ra các sản phẩm có chất lượng và sức cạnh tranh cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn để phục vụ thu hút đầu tư các dự án công nghiệp có quy mô, công nghệ tiên tiến, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Nâng cao tỷ lệ sản phẩm công nghiệp chế biến xuất khẩu sang các thị trường uy tín trên thế giới. Bảo vệ, phát huy giá trị các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống.
 
Địa phương phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 12 - 13%/ năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12 - 12,3%/năm; ngành Công nghiệp sản xuất và phân phối điện đạt 30 - 35%/năm. Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu ngành Công nghiệp đạt 13%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 9 - 9,5%/năm, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 28%; đồng thời hình thành các chuỗi liên kết bền vững giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với các nhóm sản phẩm chủ lực của huyện.
 
Lâm Hà cũng định hướng đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng ngành Công nghiệp trên địa bàn bình quân đạt 13 - 14,5%/năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 14,7-16,5%/năm, ngành Công nghiệp sản xuất và phân phối điện đạt 20-25%/năm; tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu ngành Công nghiệp đạt 15%; duy trì, phát triển mạnh các chuỗi liên kết bền vững giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu các nhóm sản phẩm chủ lực của huyện.
 
DUY DANH