Huy động nhiều nguồn vốn cơ giới hóa nông nghiệp

06:11, 24/11/2022
Triển khai kế hoạch cơ giới hóa từ nay đến năm 2030, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng huy động nhiều nguồn vốn gồm: vốn ngân sách nhà nước cấp hàng năm; vốn vận động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước; vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan.
 
Mục tiêu cơ giới hóa trong nông nghiệp đồng bộ gắn với giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ thông minh phù hợp với quy mô, lợi thế từng ngành hàng nông sản theo chuỗi giá trị.
 
Cụ thể, đến năm 2030 đạt tỷ lệ cơ giới khâu trồng trọt 67%; chăn nuôi 85%; nuôi trồng thủy sản 90%... Qua đó, mỗi năm tăng giá trị chế biến nông sản trên 10%; giảm tổn thất sau thu hoạch từ 2% đến 4%; trên 70% cơ sở chế biến, bảo quản nông sản đạt trình độ và năng lực công nghệ trung bình tiên tiến trở lên; tỷ trọng xuất khẩu nông sản chế biến đạt trên 30%...
 
VĂN VIỆT