Rà soát, chấn chỉnh việc gợi ý mua sắm trang thiết bị, chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ

C.THÀNH 12:20, 26/05/2023

(LĐ online) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố rà soát, chấn chỉnh việc gợi ý mua sắm trang thiết bị, chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Theo đó, thời gian qua, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố đã cơ bản chấp hành tốt trình tự, thủ tục, quy trình trong công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; qua đó, góp phần phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, sai phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, còn có tình trạng một số thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra gợi ý, đề nghị các tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra thực hiện việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị; lựa chọn các đơn vị tư vấn, cung cấp các dịch vụ (kiểm toán độc lập, bảo hiểm...) tại các doanh nghiệp được chỉ định sẵn không đúng quy định, gây dư luận không tốt đối với các đoàn thanh tra, kiểm tra và cơ quan, đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát đối với các hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra; đảm bảo hoạt động thanh tra, kiểm tra được tiến hành công khai, khách quan, trung thực; thực hành nêu gương trong hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực được thanh tra, kiểm tra.

Yêu cầu trưởng các đoàn thanh tra, kiểm tra phải gương mẫu thực hiện tốt các quy định trong công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm công tác quản lý hoạt động của các thành viên; chịu trách nhiệm trực tiếp trước người ra quyết định thanh tra, kiểm tra về toàn bộ hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra và các hạn chế, sai phạm của các thành viên.

Tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi với các tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra về hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hạn chế, sai phạm, nhất là việc lợi dụng hoạt động thanh tra, kiểm tra để gợi ý, chỉ định cho các tổ chức, cá nhân mua sắm trang thiết bị, lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ và các hành vi khác vì mục đích nhũng nhiễu, vụ lợi... làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra; xem xét trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.