100% trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân
Cập nhật lúc 09:08, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)
Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan đầu mối triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến năm 2021”, trong đó chỉ tiêu đề ra đạt tỷ lệ 100% Trung tâm Tư vấn pháp luật cung cấp thông tin pháp luật miễn phí cho người dân. 
 
Cùng với đó, là các chỉ tiêu như: 90 - 100% cán bộ, hội viên Hội Luật gia cập nhật thông tin pháp luật mới ban hành; 80% trở lên báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý của Hội Luật gia được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp tài liệu pháp luật để phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng... Bên cạnh đó, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm Tư vấn pháp luật hiện có; đồng thời thành lập mới các Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội Luật gia cấp huyện.              
VĂN VIỆT
,
.