Không điều động, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức bị kỷ luật

Cập nhật lúc 00:18, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
Theo thống kế của ngành Nội vụ Lâm Đồng, trong 5 năm vừa qua, tỉnh đã thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh 127 trường hợp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự quản lý doanh nghiệp nhà nước gồm 51 trường hợp.
 
Như Sở Nội vụ cho biết, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức luôn được tỉnh thực hiện theo đúng quy định.
 
Cùng đó, trên cơ sở đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã được phê duyệt, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cũng tiến hành xây dựng bảng mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; bố trí, sắp xếp, quản lý công chức theo đúng quy định.
Trong thời gian đến, theo Sở Nội vụ, để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, tỉnh tiếp tục chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục rà soát quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cho giai đoạn 2021 - 2025, chú ý phát hiện những cán bộ ưu tú, xuất sắc, cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số. 
 
Ngành Nội vụ tỉnh sẽ tham mưu, thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiên quyết thay thế những cán bộ có trình độ, năng lực yếu, phẩm chất đạo đức kém, không chờ hết nhiệm kỳ và thời hạn bổ nhiệm lại. Đặc biệt, không điều động, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức bị kỷ luật từ cơ quan này sang cơ quan khác.
 
Ngành sẽ phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ từ tỉnh xuống cơ sở và ở các ngành, các cấp từ cơ quan Đảng, đoàn thể sang cơ quan Nhà nước và ngược lại; tiếp tục thực hiện cơ chế tuyển chọn qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phó phòng, trưởng phòng trở lên khi có chỉ đạo của tỉnh và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.
 
Tỉnh cũng sẽ thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch; đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước theo đúng quy định.
 
Với các sở, ngành, địa phương cần thực hiện định kỳ, đúng quy định việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.
 
Với các doanh nghiệp nhà nước, tỉnh sẽ thực hiện có hiệu quả Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định “Phân cấp quản lý CBCCVC, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”, đảm bảo phù hợp với khả năng, tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; phân cấp đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
 
VIẾT TRỌNG
,