269
5945
Thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI
/thuchiennghiquyettw4khoaxi/
841281
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Một giải pháp thực hiện hiệu quả NQTW 4 (khoá XI)
0
null
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Một giải pháp thực hiện hiệu quả NQTW 4 (khoá XI)
Cập nhật lúc 10:22, Thứ Sáu, 08/06/2012 (GMT+7)

(LĐ online) - Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một trong những văn kiện đặc biệt quan trọng của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng Đảng.

Trong nhóm giải pháp thứ hai của NQTW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng) thì giải pháp thứ năm là “chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình”. Đây có thể coi là giải pháp cơ bản trong nhóm giải pháp xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên. Để thực hiện tốt giải pháp này, một mặt Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQTW ngày 2/2/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); đồng thời ngày 22/4/2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng”.

Nghị quyết số 06-NQ/ĐU của Đảng uỷ khối đánh giá: nhìn chung nền nếp sinh hoạt, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc giáo dục và quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tuy nhiên, một số cấp uỷ, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, lúng túng trong việc sinh hoạt chuyên đề; có đảng viên vắng nhiều kỳ sinh hoạt, trong đó chủ yếu đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nội dung sinh hoạt còn nặng về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn; tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn yếu; một số nơi tình thân ái và thương yêu đồng chí bị giảm sút; nhiều cấp uỷ chưa thông qua sinh hoạt chi bộ để nắm tình hình và diễn biến tư tưởng, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đảng viên; chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối như sau:

1- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ và đội ngũ đảng viên, thực hiện đúng quy định về nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ. Chi bộ phải đảm bảo sinh hoạt định kỳ một tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần; mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ cần thực hiện đúng các nguyên tắc của tổ chức Đảng, mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ, thể hiện chính kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình; tạo điều kiện để đảng viên được trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên.

2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, trách nhiệm của chi uỷ, chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Bí thư chi bộ cùng chi uỷ cần chủ động chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, thông báo trước nội dung, địa điểm, thời gian để đảng viên tham gia và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Các buổi sinh hoạt phải ghi biên bản thể hiện rõ nội dung sinh hoạt, nghị quyết được thể hiện bằng văn bản, lưu trữ tài liệu, hàng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện. Việc ra nghị quyết của chi bộ cần cụ thể, thiết thực, khả thi, không trùng lắp; nêu rõ nội dung, yêu cầu, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành và phân công người thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Định kỳ 06 tháng một lần, các đảng uỷ cơ sở kiểm tra sinh hoạt chi bộ; nghe các chi bộ phản ánh tình hình và kiểm tra sổ biên bản, phân công cấp uỷ dự sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm, sau đó thông báo để các chi bộ nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau; thông báo đảng viên vắng sinh hoạt trong phạm vi tổ chức cơ sở Đảng và báo cáo Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối. Tổng kết hằng năm của các đảng bộ có nội dung kiểm điểm, đánh giá về việc duy trì nền nếp sinh hoạt và thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

3- Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính thiết thực và phù hợp đặc điểm tổ chức cơ sở Đảng; khắc phục được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt; gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt với việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chủ đề với những tiêu chí cụ thể phù hợp từng lĩnh vực công tác của cán bộ, đảng viên. Chi bộ, chi ủy thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công, kể cả đảng viên do cấp uỷ cấp trên quản lý; kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên; có kế hoạch giúp đỡ những đảng viên gặp khó khăn để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

4- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp uỷ. Tập thể cấp uỷ, trước hết là đồng chí bí thư cần đầu tư thời gian, trí tuệ cho công tác xây dựng Đảng, nhất là đầu tư nghiên cứu nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ. Các cấp uỷ đảng chú trọng kiện toàn đội ngũ chi uỷ bảo đảm số lượng, chất lượng; chi uỷ, nhất là bí thư chi bộ có phẩm chất, năng lực, tín nhiệm, nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng (chú trọng phẩm chất và năng lực điều hành, tổ chức thực hiện công việc), tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

5- Đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp uỷ Đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tạo cơ chế, sự phối hợp và những điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động của chi bộ và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xác định rõ mối quan hệ của chi uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Với những giải pháp nêu trên và với tinh thần, phương châm “kiên quyết, kiên trì, giữ đúng nguyên tắc” sẽ là chìa khoá để Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh và các cấp uỷ tổ chức cơ sở Đảng trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng theo Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

TRẦN TRUNG HIẾU

,
Ý kiến của bạn
.