Hỗ trợ, bảo vệ rừng đặc dụng
Cập nhật lúc 09:12, Thứ Tư, 09/05/2018 (GMT+7)
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Mức hỗ trợ trung bình 100.000 đồng/ha/năm tính trên tổng diện tích khu rừng đặc dụng được giao quản lý bảo vệ. Theo đó, đối với quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, nội dung hỗ trợ gồm: Thuê, khoán, hợp đồng bảo vệ rừng đối với cộng đồng dân cư vùng đệm; thuê người bảo vệ rừng ở vùng giáp ranh. Ban quản lý rừng đặc dụng xác định diện tích rừng cần bảo vệ và bảo tồn thiên nhiên; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ quản lý bảo vệ rừng gồm: trang thiết bị dự báo, cảnh báo cháy, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng và các công trình, trang thiết bị khác phục vụ quản lý bảo vệ rừng. Hỗ trợ các nội dung như: lực lượng tham gia truy quét bảo vệ rừng; đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; tuyên truyền giáo dục pháp luật đối với cộng đồng; chi phí quản lý phát triển cộng đồng vùng đệm (chi phí đi lại hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, họp với UBND cấp xã, thôn, bản). 
 
Đối với việc hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng, đối tượng hỗ trợ là cộng đồng dân cư thôn, bản vùng đệm bao gồm các cộng đồng dân cư thôn, bản cư trú hợp pháp trong khu vực có ranh giới tự nhiên tiếp giáp với rừng đặc dụng, hoặc nằm trong rừng đặc dụng. Nội dung hỗ trợ cụ thể là hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, giống cây, giống con; thiết bị chế biến nông lâm sản quy mô nhỏ; vật liệu xây dựng cho các công trình công cộng của cộng đồng thôn, bản như công trình nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn bản, nhà văn hóa và các công trình khác. Mức hỗ trợ: 40 triệu đồng/thôn, bản/năm.
 
MINH ÐẠO
,
.