Tăng cường phòng, chống tham nhũng trong năm 2019
Cập nhật lúc 10:25, Thứ Sáu, 21/12/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019.
 
Theo đó, mục đích yêu cầu của công tác PCTN mà UBND tỉnh đặt ra nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN; Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác PCTN; Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;…
 
Để thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về PCTN như: Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”;…
 
Đồng thời, việc triển khai PCTN phải được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng qua hình thức công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chú trọng tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; xử lý những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Kịp thời động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng;...
 
C.PHONG
,
.