171,4 ha đưa ra ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp

Cập nhật lúc 00:18, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
Qua rà soát 3 loại rừng trên địa bàn, thành phố Đà Lạt được điều chỉnh, đưa ra ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp 171,4 ha. Trong đó, gồm 158 ha đất sản xuất nông nghiệp ổn định; 12,1 ha đất đã đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1,3 ha đất đã chuyển đổi mục đích sử dụng. 
 
Đồng thời, thành phố Đà Lạt cũng đã đề xuất 171,4 ha đưa vào quy hoạch đất lâm nghiệp. Hiện trạng đang quản lý sử dụng ở đây gồm: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lâm Viên (106 ha); Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tà Nung (38 ha); các doanh nghiệp (26 ha); Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (1,4 ha). 
 
Được biết, tổng diện tích 3 loại rừng Đà Lạt đến nay là 25.000 ha. Phân bổ cụ thể: 20.263 ha rừng phòng hộ; 4.389 ha rừng sản xuất; 348 ha rừng đặc dụng.
 
VĂN VIỆT
,