.

Tiếp tục hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích

Cập nhật lúc: 05:28, 06/09/2021 (GMT+7)
Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cho biết: Thực hiện Văn bản số 4947/UBND-VX1 ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thuộc “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020”; Văn bản số 455/BQLVTCI-HTDV ngày 4/8/2021 của Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích về việc thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) trong năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai, đề nghị các doanh nghiệp viễn thông thực hiện một số nội dung theo Chương trình mà Chính phủ đã phê duyệt.
 
Theo đó, tiếp tục thực hiện một số nội dung của Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Hỗ trợ các trường học, bệnh viện, ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn quốc sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích tại Nhiệm vụ 2 thuộc Chương trình thành phần 4; kết nối công sở; rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng đã được hỗ trợ danh sách đối tượng thụ hưởng đăng ký sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT, Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị phải có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông trước khi gửi Ban Quản lý Chương trình VTCI. 
 
D.THƯƠNG
Các tin khác