Đạ Tẻh: 5 năm tiết kiệm, chống lãng phí hơn 1,4 tỷ đồng

Cập nhật lúc 06:10, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)
Theo UBND huyện Đạ Tẻh, trong giai đoạn 2016-2021, địa phương đã thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, đối với việc cắt, giảm chi phí, đơn vị đã thực hiện được hơn 695 triệu đồng; đối với việc tiết kiệm chi phí, đơn vị đã thực hiện được hơn 705 triệu đồng.
 
Để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, huyện Đạ Tẻh sẽ tiếp tục tăng cường phổ biến về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác này. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những gương điển hình, bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí.
 
THANH SA
,