Media

https://youtu.be/lXJOF0rrAHY

Trạm trộn bê tông gây ô nhiễm khu dân cư
Trạm trộn bê tông gây ô nhiễm khu dân cư
11:03, 05/03/2020