Sở Giao thông Vận tải triển khai hiệu quả bộ thủ tục hành chính

NGUYỄN NGHĨA 01:48, 02/02/2023

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai hiệu quả bộ thủ tục hành chính, trong đó, triển khai ứng dụng hệ thống một cửa điện tử để giải quyết đối với các thủ tục hành chính. Đồng thời, triển khai dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở cũng tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến quốc gia và thực hiện công tác chuyển đổi số, trong đó, số hóa dữ liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, triển khai thanh toán trực tuyến đối với những thủ tục hành chính có phát sinh phí theo quy định.