269
10564
Xã hội
/xahoi/
null
Cập nhật 08:39, 18/10/2018 (GMT+7)
Nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới
Từ xưa đến nay, phụ nữ Việt Nam luôn giữ một vai trò quan trọng đối với cuộc sống gia đình, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước, cũng như bảo tồn, trao truyền, phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của dân tộc từ thế hệ này qua thế hệ khác.
.
.
.