269
5501
Xã hội
/xahoi/
884603
Thực hiện tốt công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội
0
null
Thực hiện tốt công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội
Cập nhật lúc 14:27, Thứ Ba, 18/12/2012 (GMT+7)

Đà Lạt chuẩn bị bước vào kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển, dấu son khẳng định sự lớn mạnh không ngừng của thành phố có phần đóng góp quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị toàn thành phố nhiều năm qua. Ngay từ khi mới thành lập, năm 1983, Ban Dân vận Thành uỷ Đà Lạt được thành lập thay cho Ban Dân vận – Mặt trận được thành lập năm 1977. Từ đây, Ban Dân vận Thành uỷ thực hiện chức năng của một ban xây dựng Đảng, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tôn giáo và công tác người Hoa trong thành phố.

Đến năm 1995, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, hệ thống dân vận các cấp, khối dân vận phường, xã, thị trấn đã nhanh chóng được thành lập ở tất cả các địa phương trong thành phố. Đi vào hoạt động, khối dân vận nói chung, công tác vận động quần chúng ở cơ sở ngày càng được chú trọng, tăng cường, góp phần tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng ổn định, vững mạnh.

Về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Trần Tưởng – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Lạt cho biết: “Công tác dân vận hiện nay vừa có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, mặt trái của cơ chế thị trường đang từng ngày, từng giờ làm nảy sinh tiêu cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Đảng ta trên nhiều mặt. Chính vì vậy, đòi hỏi công tác dân vận của cả hệ thống chính trị là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”. Tiếp nối truyền thống đó, Ban Dân vận Thành uỷ Đà Lạt những năm gần đây đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; thực hiện đổi mới phong cách lề lối làm việc của cán bộ, công chức toàn thành phố nói chung và cán bộ dân vận, mặt trận, đoàn thể nói riêng theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về công tác quần chúng, xây dựng Đảng, xây dựng mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

Thực hiện Quyết định 174 – QĐ/TU ngày 18/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  và Quyết định 116 – QĐ/TH.U ngày 22/7/2011 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Lạt về quy chế dân vận của hệ thống chính trị, thành phố Đà Lạt đã thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu với việc xây dựng chương trình, kế hoạch, quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn các nội dung quy chế dân vận. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Thành uỷ Đà Lạt cũng đã sớm kiện toàn tổ chức hệ thống dân vận, bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực phụ trách công tác dân vận của cấp uỷ, lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, kiện toàn Ban chỉ đạo của cấp uỷ về công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc… Qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đã đến được sâu sát với các tầng lớp nhân dân. Các cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình khác nhau, tuỳ theo đặc thù từng đơn vị, tập trung thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, quyền làm chủ của nhân dân, của CB – CC – VC, người lao động được phát huy, thể hiện rõ nhất trong việc triển khai thành lập tổ dân phố theo mô hình mới ở cơ sở đã đảm bảo được tính dân chủ, đúng quy trình, phát huy vai trò của người đại diện trong nhân dân, từ đó khích lệ những người đứng đầu tổ dân phố phát huy vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong việc tập hợp, vận động quần chúng nhân dân ở cơ sở.

Có thể nói, việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận nói chung, thực hiện Quyết định 174 và 116 về quy chế dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã và đang tiếp tục được thực hiện có hiệu quả trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

NGUYỆT THU

,
Ý kiến của bạn
.