ĐẠ HUOAI TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân
Cập nhật lúc 08:24, Thứ Sáu, 01/08/2014 (GMT+7)
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vấn đề đang đặt ra cho Đạ Huoai là “phát triển nền nông nghiệp hiện đại, đổi mới bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực, người nông dân có vai trò chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên”. 
 
Đô thị Đạ Huoai ngày càng khởi sắc
Đô thị Đạ Huoai ngày càng khởi sắc
 
Trên cơ sở nêu trên, Đạ Huoai cũng đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể về công tác tuyên truyền; rà soát, điều chỉnh bổ sung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho dân cư nông thôn; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể; đẩy mạnh việc đổi mới công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề... 
 
Với nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh bổ sung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, UBND huyện Đạ Huoai giao trách nhiệm cho Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện: Trên cơ sở quy hoạch nông thôn mới (NTM) đã được phê duyệt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong huyện và UBND các xã tổ chức rà soát để tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch cụ thể của từng xã. Cùng đó, UBND huyện còn giao nhiệm vụ cho Phòng NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã tổ chức xây dựng đề án phát triển cây trồng giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện để trình Sở NN-PTNT thẩm định. Về nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Đạ Huoai đã và đang tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết trong sản xuất của địa phương như giải quyết nhu cầu cung ứng vật tư đầu vào, tổ chức sản xuất và xây dựng thương hiệu gắn với tiêu thụ sản phẩm các loại sản phẩm chính của địa phương như cây ăn quả, hạt điều, mủ cao su... (trước hết là xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý sản phẩm trái cây Đạ Huoai). Cùng đó, huyện tiếp tục chuyển đổi giống cây trồng theo đề án chuyển đổi cây điều và cải tạo cây ăn quả; triển khai thực hiện đề án cải tạo đàn bò giai đoạn 2014 - 2020; thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tăng cường đầu tư phát triển rừng trồng, nâng cao hiệu quả rừng sản xuất, trước mắt là tiếp tục thực hiện đề án phát triển cây mây dưới tán rừng; tiếp tục thu hút đầu tư trồng rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái rừng; ổn định 9.402ha rừng phòng hộ và 22.514ha rừng sản xuất.
 
Với Chương trình xây dựng NTM, trong kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, UBND huyện Đạ Huoai xác định đây là một trong những chương trình cốt yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng. Theo báo cáo của UBND huyện Đạ Huoai, trong các năm từ 2010 - 2013, tổng nguồn vốn được huy động cho Chương trình xây dựng NTM ở Đạ Huoai lên đến gần 202 tỷ đồng; trong đó, vốn trực tiếp của chương trình chiếm hơn 86,2 tỷ đồng, ngân sách trung ương gần 38 tỷ đồng, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) hơn 48 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 105 tỷ đồng, vốn huy động các doanh nghiệp hơn 1,6 tỷ đồng, vốn khác gần 2 tỷ đồng và vốn huy động của dân là gần 7,9 tỷ đồng. Trong năm 2014 này, Đạ Huoai phấn đấu có 2 xã đầu tiên đạt tiêu chí NTM là Đạ Oai (18/18 tiêu chí) và Hà Lâm (17/17 tiêu chí). Đến năm 2018, địa phương phấn đấu có 6/8 xã đạt tiêu chí NTM để Đạ Huoai đạt tiêu chí NTM cấp huyện với tỷ lệ 75% số xã đạt tiêu chí NTM. Về nhiệm vụ đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế: Hiện nay, trên địa bàn huyện Đạ Huoai có 1 hợp tác xã và 7 tổ hợp tác đang hoạt động trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Với các hợp tác xã và tổ hợp tác hiện có, tuy không thể phủ nhận những đóng góp của nó trong thời gian qua nhưng theo nhận xét của UBND huyện Đạ Huoai thì “nhìn chung, hoạt động của các tổ chức trên còn mang tính hình thức..., chưa đáp ứng nhu cầu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các thành viên...”. Bởi vậy, theo các nhà hoạch định chính sách của huyện này thì trong thời gian tới, để phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Đạ Huoai, cần tổ chức đồng thời hai nội dung: Củng cố, kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể hiện có; và tổ chức điều tra nhu cầu hợp tác của nhân dân trong vùng, hướng dẫn và hỗ trợ thành lập mới các tổ chức kinh tế tập thể phù hợp với trình độ và nhu cầu hợp tác của nhân dân (phấn đấu mỗi xã có 1 - 2 tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả). 
 
Cũng trong kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, về vấn đề tổ chức thực hiện, UBND huyện Đạ Huoai cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị với những phần việc cụ thể như Phòng NN-PTNT có nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch hằng năm; Phòng Kinh tế và hạ tầng phối hợp với các ngành và địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng quy hoạch; Phòng Tài nguyên và môi trường hướng dẫn UBND các xã rà soát và điều chỉnh quy hoạch đất kỳ cuối (2016 - 2020); Phòng Dân tộc tiếp tục triển khai đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phòng Tài chính - kế hoạch cân đối nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu; Trung tâm Nông nghiệp huyện xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình khảo nghiệm...
 
Khắc Dũng
,