Phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016
Cập nhật lúc 16:50, Thứ Ba, 26/04/2016 (GMT+7)
Theo Quyết định 841/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt, tổng kinh phí sử dụng về dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2016 là 280.030,679 triệu đồng; trong đó, dự kiến kinh phí thu năm 2016 là 154.518,8 triệu đồng (gồm: thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện hơn 146,7 tỷ đồng; thu từ các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch hơn 7 tỷ đồng và thu từ các đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng DVMTR 800 triệu đồng). Kinh phí kết dư năm 2015 chuyển sang 125.511,879 triệu đồng. 
 
Theo đó, tổng dự toán cho chi trả 225.276,531 triệu đồng, bao gồm kinh phí hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh hơn 21,5 tỷ đồng; kinh phí trả cho các chủ rừng hơn 199 tỷ đồng (bao gồm giao khoán bảo vệ rừng và quản lý); kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán hơn 4.746 triệu đồng và kinh phí kết dư và dự phòng đến ngày 31/12/2016 hơn 54.754 triệu đồng.
 
Đơn giá chi trả cho các chủ rừng, đối với tổ chức Nhà nước 550.000 đồng/ha/năm (lưu vực sông Đồng Nai), 440.000 đồng/ha/năm (lưu vực sông Sêrêpốk); đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và tổ chức ngoài Nhà nước 550.000 đồng/ha/năm (lưu vực sông Đồng Nai) và 440.000 đồng/ha/năm (lưu vực sông Sêrêpốk). 
 
MINH ĐẠO
,
.