Ngành TN&MT tích cực cải cách hành chính
Cập nhật lúc 08:41, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)
Năm 2016, nắm bắt kịp thời sự vận động của thực tiễn năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm, ngành TN&MT Lâm Ðồng đã đổi mới chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. 
 
Hoạt động tiếp nhận thông tin từ các doanh nghiệp và người dân là hình thức được Sở TN&MT luôn duy trì. Ảnh: M.Đ
Hoạt động tiếp nhận thông tin từ các doanh nghiệp và người dân là hình thức được Sở TN&MT luôn duy trì. Ảnh: M.Đ
Nhất quán trong điều hành từ đầu
 
Ngay khi UBND tỉnh có Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2016, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-STNMT ngày 14/1/2016 nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ cụ thể của mình. Giám đốc Sở Nguyễn Văn Phúc cho biết: “Để thực sự công tác CCHC đạt hiệu quả rõ nét, toàn ngành TN&MT đều nhận thức và hành động nhất quán là: tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) cả về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn; củng cố, sắp xếp bộ máy tổ chức đảm bảo tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát sửa đổi bổ sung về cơ chế, chính sách; sửa đổi bộ thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng ngày càng đơn giản, dễ thực hiện, thời gian giải quyết được rút ngắn; tạo môi trường thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực TN&MT”.
 
Theo đó, lãnh đạo Sở tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC cả về tổng thể toàn ngành, cả từng khâu chuyên môn cụ thể. Để thường xuyên có những thông tin và xử lý kịp thời, Sở TN&MT duy trì công tác họp giao ban hàng tháng; qua đây, lãnh đạo thường xuyên nhắc nhở, quán triệt đến mỗi cá nhân và từng đơn vị trực thuộc. Ngày 25/7/2016, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp chuyên đề nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, trên cơ sở này, Giám đốc Nguyễn Văn Phúc yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Để đánh giá về chất lượng CCHC, những ngày giữa tháng 12/2016, Sở đã tổ chức kiểm tra 6 phòng, đơn vị trực thuộc… 
 
Những kết quả trân trọng
 
Với quyết tâm và đồng lòng trong toàn ngành, năm 2016, ngành TN&MT đã đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng. Đó là cải cách thể chế bằng việc xây dựng, tham mưu cho địa phương ban hành những văn bản quy phạm pháp luật sát thực tiễn và hợp tính pháp lý. Ví dụ các lĩnh vực như: hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh; phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai; quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai... Đó còn là việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các văn bản pháp quy...
 
Ngày 29/1/2016, Sở TN&MT ban hành Kế hoạch số 04/KH-STNMT về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2016, nhằm kiểm soát tốt việc xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh công bố TTHC; kiểm soát việc thực hiện TTHC của cán bộ, CCVC; rà soát để có phương án chỉnh sửa bổ sung, đơn giản hóa bộ TTHC...  Ví dụ, các Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 về việc công bố TTHC mới, TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về môi trường; Quyết định số 567/QĐ-STNMT ngày 11/3/2016 về việc công bố bộ TTHC lĩnh vực đất đai... Ngay sau khi bộ TTHC được UBND tỉnh công bố, Sở TN&MT đã công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại bộ phận một cửa. Tất cả các TTHC trong lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đều được Sở công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ stnmt.lamdong.gov.vn. 
 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ và tỉnh, Sở TN&MT ban hành Quyết định số 220/QĐ-STNMT ngày 17/5/2016 về việc “Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về TN&MT”, với các địa chỉ: số điện thoại 0911138558, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính; thư điện tử phuongnvtnmt@lamdong.gov.vn, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày… Nhờ vậy, trong năm 2016, Sở TN&MT tiếp nhận được khoảng 50 phản ánh, kiến nghị và đã chỉ đạo các phòng, đơn vị kịp thời xử lý, trả lời cho người dân. 
 
Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tính đến nay có 98/98 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở TN&MT đã được triển khai thực hiện (đạt tỷ lệ 100%). 
 
Kết quả công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ đầu năm 2016 đến 15/11/2016 đã tiếp nhận 165.276 hồ sơ, giải quyết 163.653 theo hạn trả; trong đó trả đúng hạn 160.508 hồ sơ, đạt 98,0%... 
 
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
 
Tuy đạt được nhiều thành tích như đã nêu, Giám đốc Nguyễn Ngọc Phúc cũng thẳng thắn đánh giá một số tồn tại và chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan để toàn ngành sớm khắc phục trong năm 2017. Ông cho biết, việc rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh đơn giản hóa TTHC thực hiện không nhiều; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, nên hiệu quả công việc chưa cao; đội ngũ cấp huyện và xã làm công tác quản lý đất đai còn mỏng, yếu về trình độ. Quy trình ISO cho TTHC đất đai chưa triển khai; giải quyết TTHC cấp độ 3 vẫn chưa thực hiện. Bên cạnh đó, công tác xây dựng dữ liệu đất đai đồng bộ toàn tỉnh từ cấp huyện đến tỉnh còn chậm tiến độ (hiện mới triển khai được 3/12 huyện, thành phố, mục tiêu đến 2020 sẽ hoàn thành)...
 
Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 vì vậy sẽ là nặng đối với ngành TN&MT, do đó cần đồng lòng quyết tâm nhiều hơn của toàn ngành. Đó là tiếp tục triển khai công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu UBND hoặc kiến nghị Bộ TN&MT kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế địa phương; triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật. 
 
Tiếp tục phối hợp với Sở TT&TT sửa đổi các quy trình một cửa điện tử đảm bảo thực hiện thuận lợi, đơn giản hơn; tiếp tục xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO đối với một số TTHC. Cập nhật, đổi mới thông tin trên website của Sở để thông tin đến người dân kịp thời và thuận tiện hơn; triển khai, thực hiện dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai phục vụ tốt cho công tác quản lý của ngành… 
 
Đó còn là, tiếp tục chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại các địa phương ở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng của đội ngũ CCVC; tăng cường chấn chỉnh kỷ cương hành chính...
 
MINH ÐẠO 
,
.