Kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Cập nhật lúc 09:32, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua được các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ tỉnh Lâm Đồng triển khai đồng bộ, quyết liệt đã tạo phong trào thi đua sâu rộng trong các địa phương, cơ sở, cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. 
 
Ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: N.Thu
Ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: N.Thu
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Xác định rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã chủ động đổi mới triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động đúng hướng, phù hợp với đặc điểm của địa phương, vùng nông thôn. Đồng thời, vận động nhân dân tham gia xây dựng các tiêu chí phát triển văn minh đô thị, thực hiện các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị.
 
Nội dung của cuộc vận động thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tiễn của địa phương. Theo đó, đối với khu vực nông thôn, trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã chưa đạt chuẩn, Mặt trận Tổ quốc hiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, tích cực đóng góp sức người, sức của góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Đối với khu vực thành thị, căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh lựa chọn các tiêu chí phù hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư (khu phố, tổ dân phố) và phường, thị trấn theo yêu cầu đô thị văn minh. 
 
Trên cơ sở hướng dẫn của MTTQ tỉnh, thời gian qua, các địa phương, cơ sở trong tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 để đưa vào nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện. Trọng tâm là tập trung vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, giúp nhau vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất, chăn nuôi, tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; tham gia đóng góp kinh phí, công sức, hiến đất để xây dựng nâng cấp các công trình phúc lợi; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, an toàn, lành mạnh, đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; gia đình thực hiện “5 không - 3 sạch”; các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… 
 
Lâm Đồng đã lựa chọn kỹ lưỡng mô hình để xây dựng điểm rồi sau đó nhân rộng ra các địa phương. 
 
Theo đó, Đức Trọng là địa phương được chọn làm điểm về mô hình xây dựng nông thôn mới, thành phố Đà Lạt được chọn xây dựng điểm mô hình đô thị văn minh. Ngoài ra, còn có 24 đơn vị cấp xã trong toàn tỉnh được chọn điểm để xây dựng mô hình. Đến nay, tại hầu hết các địa phương được chọn làm điểm mọi công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệp thương, phân công trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể thành viên đều được triển khai theo đúng các bước như hướng dẫn của MTTQ tỉnh. Tại mỗi xã điểm phấn đấu đến cuối năm 2017 có ít nhất một công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Bên cạnh đó, mô hình giám sát của MTTQ các cấp cũng đã phát huy hiệu quả tích cực. Điển hình như phát huy giám sát trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giám sát trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường… đã và đang được các cấp MTTQ, đoàn thể triển khai tích cực, được nhân dân rất đồng tình, tin tưởng.
 
Hiện nay, tại các khu dân cư đã hình thành nhiều mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, địa phương nào mạnh về lĩnh vực nào thì được chọn để xây dựng điểm về nội dung đó. Tiêu biểu như mô hình khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phải kể đến như xã Hòa Nam, Gia Hiệp - Di Linh, xã Đan Phượng - Lâm Hà, phường B’Lao - Bảo Lộc, xã Tà Năng - Đức Trọng… Về mô hình khu dân cư văn hóa kiểu mẫu phải kể đến như xã Hà Đông, Hương Lâm - Đạ Tẻh, xã Tà Năng - Đức Trọng, Đạ R’sal -  Lạc Dương. Về mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phải kể tới như mô hình ở xã Gia Lâm - Lâm Hà, xã Gia Hiệp - Di Linh, xã Lạc Lâm - Đơn Dương, xã Ninh Loan - Đức Trọng. Mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, ứng dụng công nghệ cao phải kể tới như mô hình ở xã Ninh Loan - Đức Trọng, xã Gia Lâm - Lâm Hà, xã Đạ Sar - Lạc Dương. Riêng mô hình thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu phải kể tới mô hình ở xã B’Lá, Lộc Tân - Bảo Lâm.
 
Có thể nói, sau khi được tuyên truyền sâu rộng, trên cơ sở kết quả đã có từ nhiều năm trước, đến nay khi xây dựng mô hình điểm đã cơ bản thuận lợi và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Dự kiến, đến cuối năm, vào dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư - 18/11 sẽ tiến hành tổng kết, biểu dương, nhân rộng các mô hình ở từng cấp nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
NGUYỆT THU
,
.