Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ðài Phát thanh - Truyền hình phối hợp mở chuyên mục "Dân vận khéo"
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Tư, 06/09/2017 (GMT+7)
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền, phổ biến, biểu dương và nhân rộng những điển hình, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận; đưa công tác dân vận đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả; Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp mở chuyên mục “Dân vận khéo”, mỗi tháng phát sóng một kỳ vào ngày 15 và phát lại vào ngày 28 hàng tháng, thời lượng phát sóng 15 phút, với kết cấu chương trình gồm giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng, phản ánh các tin, bài điển hình, mô hình, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội... Số đầu tiên của chuyên mục “Dân vận khéo” được thực hiện vào ngày 15 tháng 10 năm 2017. 
 
Thông qua phát sóng, chương trình sẽ tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, điển hình tiên tiến có tính bền vững, sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.
 
Mục tiêu của chuyên mục là phổ biến, phản ánh kịp thời, hiệu quả các mô hình thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở.
 
Với nội dung và phương thức phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tin tưởng hiệu quả mang lại sẽ thiết thực, góp phần tăng cường và đổi mới công tác dân vận theo Chương trình hành động số 66-CTr/TU, ngày 29/10/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.
 
HUỲNH THẢO
,
.