UBND tỉnh ban hành kế hoạch khắc phục và nâng cao chỉ số PAPI
Cập nhật lúc 09:26, Thứ Tư, 15/11/2017 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt vừa ký ban hành Kế hoạch Khắc phục những hạn chế, tồn tại và giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI) trong các tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh; quán triệt, phổ biến đến CBCCVC nhận thức đầy đủ các nội dung, nhất là các chỉ số nội dung quy định về đánh giá chỉ số PAPI liên quan đến việc thực hiện của cơ quan, địa phương, đơn vị mình và hàng quý phải tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình, kết quả gửi về UBND tỉnh và Sở Nội vụ.
 
Theo kế hoạch này, UBND tỉnh đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu nâng chỉ số PAPI của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo. Kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh đến việc thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực xảy ra trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những CBCCVC có hành vi sách nhiễu, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, tham nhũng; nâng cao chất lượng dịch vụ công…
 
Năm 2016, chỉ số PAPI của tỉnh chỉ đạt 35,20 điểm, nằm trong nhóm trung bình thấp.
 
NGUYỄN NGHĨA
,
.