Xin lỗi người dân khi hồ sơ quá hạn giải quyết
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Tư, 07/03/2018 (GMT+7)
Một kế hoạch cụ thể về cải cách hành chính đã được UBND tỉnh Lâm Ðồng ban hành cho năm 2018, trong đó yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước cần thực hiện xin lỗi tổ chức và người dân khi hồ sơ quá hạn giải quyết. 
 
Người dân đang đợi giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính tỉnh. Ảnh: G.K
Người dân đang đợi giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính tỉnh. Ảnh: G.K

Trên 85% người dân hài lòng
 
UBND tỉnh Lâm Đồng đã nêu ra 6 mục tiêu cụ thể cho công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 này. 
 
Trước nhất, tỉnh yêu cầu 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh phải được ban hành đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày. Cùng đó, việc xử lý kết quả rà soát văn bản cần đúng qui định; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do trung ương ban hành tại địa phương; kiểm tra việc ban hành, xử lý kịp thời 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra.
 
Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh yêu cầu 100% TTHC, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã phải được công bố, chuẩn hóa đầy đủ, kịp thời. Các cấp trong tỉnh cần thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đúng quy định; xử lý 100% những kiến nghị, phản ánh của người dân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã giải quyết 100% số TTHC theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền. Tỉnh phấn đấu áp dụng cơ chế một cửa liên thông trên 30% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cấp, nhiều ngành, đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình một cửa điện tử tại 18/20 đơn vị cấp sở; 12/12 đơn vị cấp huyện và một số đơn vị cấp xã trong tỉnh; phấn đấu đưa mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 85%.
 
Tỉnh cũng yêu cầu 100% các cơ quan, đơn vị ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ theo đúng qui định của trung ương; tỉnh sẽ thực hiện việc kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của trên 30% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện bố trí công chức theo đúng qui định của vị trí việc làm và ngạch công chức; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trong năm.
 
Trong cải cách tài chính công, tỉnh yêu cầu 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện cùng các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý trong thực hiện nhiệm vụ. 
 
Tỉnh cũng đưa ra mục tiêu 100% xã, phường trong tỉnh sử dụng hệ thống văn phòng điện tử; 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO. Trong năm nay, Lâm Đồng phấn đấu đưa chỉ số CCHC của tỉnh tăng trên 2% so với năm 2017.
 
Xin lỗi người dân khi hồ sơ quá hạn giải quyết
 
Với việc ban hành kế hoạch CCHC này, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định quyết tâm của mình trong năm nay, xác định công tác CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức là những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn tỉnh. 
 
UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế tồn tại trong CCHC tại đơn vị mình. Bên cạnh kiểm tra định kỳ, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cũng cần tăng cường kiểm tra đột xuất về CCHC, nhất là trong giải quyết TTHC và tinh thần, thái độ của đội ngũ cán bộ công chức của mình trong thực thi công vụ. 
 
Trong giải quyết TTHC, tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo bộ TTHC đã công bố, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa tại đơn vị mình; tăng cường trách nhiệm trong giải quyết các TTHC liên quan đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC để giảm bớt phiền hà cho người dân. 
 
Trong giải quyết TTHC các đơn vị cần xác định rõ trình tự, thủ tục giải quyết, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị; trong phối hợp giải quyết TTHC cần thực hiện chặt chẽ từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả, kiểm soát được những điểm không phù hợp trong quá trình thực hiện để kịp thời chấn chỉnh, cải tiến. Đặc biệt, khi hồ sơ quá hạn giải quyết, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân. 
 
Tỉnh trong năm nay sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) tại các cơ quan hành chính, nhất là ở cơ sở, cấp xã; đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 
 
Trong hiện đại hóa hành chính, Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai hệ thống văn phòng điện tử đến cấp xã; thực hiện kết nối liên thông từ trung ương đến địa phương đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng chú ý nâng cao hiệu quả việc sử dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên cổng thông tin một cửa hiện đại của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia. 
 
Lâm Đồng năm nay cũng chú ý tiếp tục việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh; duy trì tốt các hoạt động đánh giá nội bộ; kiểm soát các sản phẩm không phù hợp, thường xuyên cải tiến chất lượng hệ thống này và từng bước đưa việc áp dụng ISO trong giải quyết TTHC này đến với cấp xã, phường.
 
GIA KHÁNH
,
.