Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn
Cập nhật lúc 09:55, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)
Mục tiêu đến năm 2025, ở Việt Nam, 100% tổng lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 85% CTR nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường. Đây là nội dung Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh ngày 7/5/2018 theo Quyết định 491/QĐ-TTg.
 
Chiến lược yêu cầu các nhà sản xuất thiết bị điện tử phải thiết lập và công bố các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định của pháp luật; người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển các sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi hoặc chuyển cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải để chuyển đến các điểm thu hồi. Đồng thời, tăng cường việc tái chế, tái sử dụng chất thải nguy hại; hạn chế việc cấp phép xử lý bằng biện pháp chôn lấp, hóa rắn đối với các loại chất thải nguy hại có khả năng tái chế, tái sử dụng.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009.
 
M.ĐẠO
,
.