Lạc Dương: Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
Cập nhật lúc 09:09, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)
UBND huyện Lạc Dương vừa công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. 
 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lạc Dương có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao cấp xã, thị trấn; Tổ chức các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. 
 
Việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện nhằm từng bước thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa sự nghiệp văn hóa, thông tin và thể thao nói riêng và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.
 
VIỆT HÙNG
,
.