Từng bước nâng chất lượng cán bộ cấp xã
Cập nhật lúc 09:40, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)
Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, chất lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh đã từng bước được nâng lên trong những năm gần đây.
 
Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Phường 3 - Đà Lạt
Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Phường 3 - Đà Lạt
Nâng chất lượng 
 
Thống kê của Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã bố trí 3.047 trong tổng số chỉ tiêu 3.503 cán bộ công chức được giao ở cấp xã trong tỉnh, trong đó có 1.553 cán bộ chuyên trách và 1.494 công chức cấp xã.
 
Với cán bộ chuyên trách cấp xã, về trình độ học vấn, gần 92% đã tốt nghiệp trung học phổ thông, còn 116 người tốt nghiệp trung học cơ sở (chiếm gần 7,5%) và chỉ còn 11 người mới tốt nghiệp tiểu học.
 
Về trình độ chuyên môn, trên 47% trong số cán bộ chuyên trách cấp xã trên (với 731 người) đã tốt nghiệp đại học, nhiều người qua các lớp đào tạo sau đại học; đa số còn lại đã qua trung cấp (trên 35%), tuy nhiên vẫn còn gần 12% (185 người) chưa qua đào tạo.
 
Về trình độ lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước, phần lớn cán bộ chuyên trách đã qua các khóa huấn luyện, đào tạo.
 
Với công chức cấp xã, gần như toàn bộ (chiếm đến 99,6%) đã qua bậc trung học phổ thông, chỉ còn lại 6 người mới qua bậc trung học cơ sở. Trong số công chức cấp xã này, đến nay đã có 923 người tốt nghiệp đại học và sau đại học (chiếm gần 62%), có 76 người qua bậc cao đẳng (chiếm trên 5%), tốt nghiệp trung cấp 492 người (chiếm gần 33%), chỉ còn duy nhất 1 trường hợp chưa qua đào tạo. 
 
Trong khối công chức xã, phường, thị trấn, tỷ lệ đã qua các lớp về lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước cũng ngày càng nhiều; hầu hết trong số này có chứng chỉ về tin học, nhiều người còn tham gia chương trình đào tạo về tiếng dân tộc khi công tác trong vùng đồng bào.
 
Một cuộc đánh giá của ngành Nội vụ tỉnh trong năm 2018 cho thấy, trong tổng số 3.047 cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên, có 2.551 người (chiếm 83,7%) hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018; có 376 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 12,3%),  trong khi đó số người hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng còn hạn chế giảm dần chỉ còn 70 người (chiếm 2,3%). Tuy nhiên, vẫn còn 36 trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ và có 14 người “không đủ điều kiện để đánh giá”.
 
Theo kết quả đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở trong năm 2018 của tỉnh, trong 147 xã, phường, thị trấn hiện nay trong toàn tỉnh, có 109 xã, phường, thị trấn được xếp loại vững mạnh (chiếm trên 75%), có 35 đơn vị xếp loại khá (trên 24%) và chỉ có duy nhất 1 đơn vị xếp loại trung bình (đơn vị này tại huyện Đức Trọng), không có đơn vị xếp loại yếu. 
 
Cũng cần lưu ý rằng, trong bảng xếp loại này, bên cạnh những huyện, thành có số lượng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí vững mạnh cao như Đà Lạt (có 16 phường, xã, trong đó có 13 phường xã đạt vững mạnh, 1 đơn vị đạt khá, tuy nhiên còn 2 phường là Phường 11 và Phường 12 chưa đánh giá), Bảo Lâm (14 xã, thị trấn, trong đó có 12 xã, thị trấn vững mạnh, 2 đơn vị còn lại đạt khá), Đơn Dương (10 xã, thị trấn, đã có 9 xã, thị trấn đạt vững mạnh, 1 đơn vị còn lại đạt khá), Di Linh (19 xã, thị trấn, có 15 đơn vị đạt vững mạnh, 4 đơn vị đạt khá)…, thì vẫn còn những huyện có tỷ lệ số xã, thị trấn đạt tiêu chí vững mạnh chưa cao, chẳng hạn như Đam Rông (có 8 đơn vị thì mới có 2 đạt vững mạnh, 6 còn lại đạt khá), Đạ Huoai (có 10 xã, thị trấn thì chỉ có 3 đạt vững mạnh, 7 đơn vị còn lại đạt khá).
 
Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh
 
Nhờ chất lượng cán bộ công chức cấp xã từng bước được nâng lên nên đến nay như tỉnh đánh giá, đội ngũ này trong công tác đã có những bước chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao tại cơ sở. 
 
Cùng đó, các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn đến nay cũng được tỉnh thực hiện đảm bảo, kịp thời, đúng quy định.
 
Như đánh giá của Sở Nội vụ, vẫn còn không ít những tồn tại nhất định ở cấp chính quyền cơ sở xã, phường như không ít xã, phường trong giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trong một số lĩnh vực; công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ở một số đơn vị chưa được chú trọng đúng mức; trình độ năng lực một số cán bộ công chức không đồng đều; việc lãnh đạo điều hành một số xã chưa khoa học, chậm đổi mới… Đây là những điều mà tỉnh lưu ý cấp cơ sở cần chú ý khắc phục ngay.
 
Để nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, Sở Nội vụ yêu cầu các xã, phường, thị trấn trong năm nay cần chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tế của địa phương mình; công khai, minh bạch trong tuyển dụng công chức và quy hoạch bổ nhiệm cán bộ; rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng đội ngũ công chức đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định. 
 
Tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, thị trấn cần chú ý đẩy mạnh cải cách hành chính, coi việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật đội ngũ cán bộ công chức cơ sở, xây dựng văn hóa công sở, phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm của từng cán bộ công chức từng vị trí trong thực thi công vụ.
 
Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc tinh giảm biên chế gắn với kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức cơ sở; gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp tại địa phương mình. 
 
Qua ý kiến của các địa phương trong tỉnh, trong dịp này, Sở Nội vụ cũng đang kiến nghị với Bộ Nội vụ kịp thời có hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã khi thôi việc, nghỉ việc.
 
GIA KHÁNH
,
.