Giai đoạn mới khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Cập nhật lúc 07:02, Thứ Năm, 23/04/2020 (GMT+7)
Ngày 8/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg “Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.
 
Đây là một quyết định đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) từ nay đến năm 2030 theo định hướng Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Mục đích yêu cầu đối với từng bộ, ngành, địa phương trong việc xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, cả hệ thống chính trị tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.
 
Quyết định đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm thực hiện của từng bộ, ngành, địa phương, đó là:
 
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị.
 
Để làm được việc này cần phải tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng XHHT giai đoạn tiếp theo.
 
- Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền: Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng vai trò, vị trí quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng XHHT.
 
- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; trách nhiệm của Hội Khuyến học Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn trong tổ chức hệ thống của mình nhận thức đầy đủ và toàn diện về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, để nâng cao trình độ, kỹ năng, phù hợp với mong muốn của công chức, viên chức và người lao động, đáp ứng với yêu cầu vị trí việc làm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…
 
- Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện quy chế kiểm tra, công nhận kết quả giáo dục thường xuyên; xây dựng nguồn tài nguyên mở phục vụ người học...; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện để Hội Khuyến học các cấp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ và quy định của pháp luật.
 
- Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong lĩnh vực của mình về chuẩn xóa mù chữ; hệ thống văn bản quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức... 
 
- Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và tỉnh, thành phố học tập: Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập, tỉnh, thành phố học tập; chính sách để tăng cường, huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, nhằm thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.
 
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
 
Quyết định số 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời điểm các cấp ủy đảng đang tiến hành đại hội Đảng các cấp. Đây là cơ sở quan trọng để các cấp ủy đảng định hướng về xây dựng XHHT giai đoạn 2020-2025 và đến năm 2030. Dù sao: muốn phát triển KT-XH thì phải có con người của XHHT, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên 4.0. Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện trong quý II năm 2020, gắn với Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. “Sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch gắn với việc đánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị”.
 
NGƯT NGUYỄN XUÂN NGỌC - Chủ tịch HKH Lâm Đồng
,