Ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác dân số - KHHGĐ

Cập nhật lúc 05:27, Thứ Năm, 04/06/2020 (GMT+7)
UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố rà soát, tham mưu UBND tỉnh ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế trên cơ sở tinh gọn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
 
Để hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - KHHGĐ ở địa phương và một số thông tư liên quan, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nội dung: Tại tuyến tỉnh giữ nguyên Chi cục Dân số - KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tuyển dụng đủ số lượng công chức đã được giao làm việc tại Chi cục Dân số - KHHGĐ theo Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế để đảm bảo việc triển khai các hoạt động; vận hành, chuyển, nhận dữ liệu, khai thác kho dữ liệu điện tử dân số - KHHGĐ cấp tỉnh, cấp huyện an toàn và bảo mật; đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ.
 
Tại tuyến huyện: Đối với những tỉnh đã sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào Trung tâm Y tế (trong đó có Lâm Đồng) thì thành lập Khoa, Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế, bố trí đủ 6 định biên theo Thông tư 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ về dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện.
 
Đối với tuyến xã, những trường hợp là viên chức, chuyên trách dân số xã giao cho Trạm Y tế xã quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn xã. Những tỉnh, thành phố chưa tuyển dụng được viên chức, chuyên trách dân số xã thì chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức tuyển dụng hoặc bố trí cán bộ không chuyên trách xã thực hiện nhiệm vụ dân số - KHHGĐ trên địa bàn xã.
 
Đối với cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tiếp tục bố trí chức danh cộng tác viên dân số ở thôn, bản, tổ dân phố phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đồng thời ban hành các chính sách mới về công tác dân số, trong đó có chế độ khuyến khích (thù lao) đối với cộng tác viên dân số để khuyến khích động viên đội ngũ cộng tác viên dân số hoàn thành nhiệm vụ.
 
AN NHIÊN
 
,