Đạ Huoai:

Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Cập nhật lúc 09:17, Thứ Bảy, 17/10/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 16/10, UBND huyện Đạ Huoai đã tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2000-2020, đưa ra phương hướng hoạt động cho 5 năm đến.
 
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tại huyện
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tại huyện
 
Theo đánh của huyện, trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn; được cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện; các tầng lớp nhân dân đồng thuận cao trong việc hưởng ứng phong trào; các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện được đưa vào Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND các cấp. 
 
Cùng đó Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên quan tâm, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và động viên khen thưởng kịp thời nên phong trào có nhiều khởi sắc, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư, các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên trên địa bàn.
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện đến nay đã được lồng ghép chặt chẽ, có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã, hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn,  từng bước xoá bỏ các hủ tục mê tín dị đoan, đẩy lùi tệ nạn xã hội. 
 
Đến nay, trong xây dựng nông thôn mới, Đạ Huoai đã có 5/7 xã được công nhận xã đạt chuẩn; có 48/54 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng, đạt tỷ lệ 88,9%; toàn bộ 9/9 xã, thị trấn có nhà văn hóa, có sân vận động. Huyện có 54 Câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ thôn, tổ dân phố, 13 CLB thể dục, thể thao đang hoạt động tích cực trên địa bàn. Toàn huyện có 8.805/9.729 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 90% trong dân cư; có 58/61 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 95%; có 83/88 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận duy trì danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ trên 94,3%.
 
Đạ Huoai đặt ra mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện xây dựng môi trường văn hóa phát triển bền vững, lành mạnh; phấn đấu 92% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 95 % số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; toàn bộ xã, thị trấn nâng cao các tiêu chí xã văn hóa, thị trấn văn minh đô thị; 97% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. 
 
Huyện cũng đặt ra mục tiêu toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn đều có nhà sinh hoạt cộng đồng; tất cả xã, thị trấn có nhà văn hóa, sân vận động đạt chuẩn; mỗi thôn, tổ dân phố xây dựng và duy trì sinh hoạt 1 CLB văn hóa, văn nghệ hiệu quả; 40% dân số tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao; toàn bộ cán bộ, đảng viên cùng trên 95% người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, lành mạnh, đa dạng và phong phú, đáp ứng cơ bản nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân.
 
Trong dịp này UBND huyện Đạ Huoai đã khen thưởng cho 16 tập thể và 24 cá nhân tiêu biểu trên địa bàn có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện trong giai đoạn vừa qua.
 
VIẾT TRỌNG - THẢO NGUYÊN
,