Sở Giáo dục và Đào tạo cắt giảm được trên 2 tỷ 859 triệu đồng mua sắm tập trung

04:07, 28/07/2021

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở này đã thực hiện cắt giảm kinh phí tiết kiệm được trên 2 tỷ 859 triệu đồng trong nguồn kinh phí đầu tư trường chuẩn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 43 UBND-TH2 ngày 28/6/2021...

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở này đã thực hiện cắt giảm kinh phí tiết kiệm được trên 2 tỷ 859 triệu đồng trong nguồn kinh phí đầu tư trường chuẩn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 43 UBND-TH2 ngày 28/6/2021. Trước đó, theo Quyết định của UBND tỉnh, kinh phí đầu năm được cấp dự toán từ ngân sách nhà nước năm 2021 cho đầu tư trường chuẩn trên địa bàn tỉnh gần 49,2 tỷ đồng. Sau cắt giảm tiết kiệm, số kinh phí đã phê duyệt thực hiện trên 22,4 tỷ đồng, số còn lại được phép sử dụng gần 23,8 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc đăng ký mua sắm tập trung tại Sở Tài chính với kinh phí trên 21 tỷ đồng là phù hợp và đã tiết kiệm kinh phí đúng quy định. Trong đó, mua sắm máy móc, thiết bị, bàn ghế học sinh và phần mềm hơn 19,1 tỷ đồng; mua sắm bàn, ghế mầm non trên 1,9 tỷ đồng. 
 
M.ĐẠO